جنس زلال

به نام خدا

جنــــــــــــــس زلال

داد استاد توانمند این ندا

ناظرت باشد به هر لحظه خدا

ترکه مهرش عتابت می کند

وقت حرمان اوشتابت می کند

هان مسافر، عشق نافع درسفر

بی وجود عقل باشی درخطر

رهبر اقلیم جان را عقل دان

عشق بی تدبیر را از او ستان

عشق بی تدبیر چون عصیان کند

صاحبش را عاصی و حیران کند

گرتو خواهی رتبه انسان شوی

یا که نه، انسان زجنس جان شوی

کوچ کن ازخود به سوی جان خود

تا شوی آزاده از حرمان خود

گر تو خواهی باشی ازجنس زلال

از خودوجان تو سفر کن بی ملال

التماس دعا

تقدیم به سالکان الی الله که طی طریقشان عبادت الی الله است

اثر:ز.میراحمدی

#دنیا ی -بی اصل

14ام آبان, 1396

بازدنیا ازپی خویش امده 

بهر خودبی اصل وبی کیش امده

حال دل زخمی دردی کهنه شد

مرهم این دردهم درمان نشد

این هوای دل چرا سنگین شده

چون که ناپخته است او غمگین شده

باز دنیا بردلم سنگی زده

جو دنیا بر دلم رنگی زد

هضم این قصه دلم ناسور کرد

هیبتی ازترس جان را گورکرد

من دراین حدس وگمان حرمانیم

درمیان موج غم بارانیم 

ای خدا رحمی نما برحال ما

اشک پنهانم نگردد مقتدا

راه حق را راست کن بریک نظر

تا شوم من بنده صاحب بصر

من کلید حق بخواهم ازتو دوست

تو شوم من لایق درگاه دوست

التماس دعا

تولیدی:ز- میراحمدی

 

اشتراک گذاری این مطلب!

#عازم_ قم

14ام آبان, 1396

 عازم قم گشته ام یا ربّنا

تا نشینم پهلوی لطفت خدا

لطف تو جان برسر شوق اورد

یک شمیم خوش مرا ذوق اورد

این شمیم خوش زبانوی کرم 

می برد غمهای من تا عدم

این همان عطر محبت ازخداست

ضامن ان دست مهری باصفاست

این یدالله خدا احیا نمود

این سفر صاحبش امضا نمود

تولیدی ز-میراحمدی

اشتراک گذاری این مطلب!

#صیقل-جان

14ام آبان, 1396

ای خدا ای روشنی بخش جهان 

لطف ومهرت جان برد سوی نهان

جان وتن خسته زاین واماندگی 

کی چشانی قطره ای از زندگی

این ارادت را تو یک صیقل بده

بر وجود خام من هیبت بده 

تولیدی :ز-میراحمدی

اشتراک گذاری این مطلب!

#روح -کتاب

14ام آبان, 1396

یاهو

گفته بود یک هاتفی درانجمن 

روح دارد این کتاب ای خوش سخن

روح یعنی سالک دنیا ببین

ظرف جان راپرکن ازاب یقین

تو بساز ازاین یقین یک زندگی

زندگی توام شود با بندگی

چون حروف این کتاب وابسته باش 

برخدا وسر او دل بسته باش

قفل دل را وا کن ازما ومنی 

تا شوی تو لایق عشق جلی

عشق یعنی فانی ل الله شدند 

برهمه مهر ازل معنا شدند

این همه لقظ است ومعنا درصفاست

خوش بحال ان کسی که مبتلاست

 

تولیدی ز-میراحمدی

اشتراک گذاری این مطلب!

#شعار انقلابی _شعور اعتقادی

13ام آبان, 1396

یادش بخیر روز دانش آموز که می شد ذوق داشتیم  شعار های انقلابی

را فریاد زنیم تا شعور اعتقادیمان احیا ء شود .

 

تولیدی : ز- میراحمدی

اشتراک گذاری این مطلب!

 
فراخوان چی شد طلبه شدم