موضوعات: "اخلاقی" یا "دلنوشته"

#..._...

نوشته شده توسطترنم گل 14ام مهر, 1398

«بسمه تعالی »

سپاس بیکران برحضرت رحمان که رحم ومهربانی را دستمایه ی انسان آخر الزمان ساخت تا دنیای خود را بسازد وتوشه آخرت خویش را تجهیز نماید ودراین میان مهر مولای مهربانی را چون بارقه امیدبرجانش نشاند شاید نهال دوستیش چون مصباح الهدی رخ نماید ونورش این معبرتاریک دنیا راروشن نماید ومنش ولی نعمتمان آقا علی بن موسی الرضا (ع) را وسیله قرب الی الله ساخت تاانسان آرمانی اسوه الهی را برای رهایی خود بکار بندند چرا که مومن بودن ومسلمان زیستن بسی دشوار است وبا شعار به منصه ظهور   نخواهد رسید بلکه شعور دینی می خواهدوباور قلبی واین درسایه سار گوش دادن به ده فرمان طلایی حضرتش شکل میگیرد وجامعه را به سوی ظهور آخرین منجی رهنمون می سازد.نخست آنکه تا میتوانی مردم را شاد کن وغم از چهره خلق الله بشوی که سرّ شادکامان قیامت همین است ودوم آنکه سکوت را طریق خودسازی خویش قرار ده زیرا سکوت چون طلای ناب عیار وارزش انسان را بالامی برد حب ودوستی را زیاد میکند وراهنمای هرخیری است سوم آنکه سوره حمد را بسیار بخوان ومفاهیمش را بکارگیرکه خیر دنیا وآخرت درآن خلاصه شده است چهارم آنکه به روزی اندک خدا راضی باش که شکر نعمت برکت می آوردوخدا درمقابل این منش به عمل کم توراضی میشود وبه فضلش آن رامی پذیردپنجم آنکه در صله رحم دوستان وخویشان پیش قدم باش که گواه خوب بودن برای نزدیکان است .وششم آنکه به کسی که از خدانمی ترسد امید مبند چراکه او کرم را نمی شناسد و با تعهد ونجابت ناآشناست هفتم آنکه با  احسان بسان دم وبازدم همراه باش زیرا خداوند قطره ای از احسان رادر روز باز پسین همچون کوه احد بزرگ می نماید. هشتم آنکه حق الناس را رعایت کن چرا که بی مبالات درمورد حق مردم  ازدوستی حضرت محمد(ص) وآلش  بهره ای نمی برد .نهم آنکه از بخششی که پایانش خسران است بپرهیزچرا که اسلام دین اعتدال است وباافراط وتفریط میانه ای ندارد.دهم آنکه در رفتار خود ریز بین باش تا از تهمت مصون مانی وازاتهام سفیهان درامان باشی واگر این گونه رفتار کنی برگ برنده بندگی را  به موهبت کلام مولای رئوف دریافت میکنی واین وارستگی از قیدهای دست وپا گیردنیاست.

 التماس دعا

تولیدی:ز- میراحمدی

#هدف _خلقت

نوشته شده توسطترنم گل 13ام مهر, 1398

از آن هنگام که خداوند سبحان نسل بشر را درکره خاکی آفرید رحمت واسعه وحکمت بالغه اش اقتضاء کردکه انسانها را به صراط مستقیم هدایت کندتا سعادت آنها را پایه ریزی نمایدوبرای این مهم انبیاء را برگزید تا حجت را براهل زمین تمام نمایدودرپایان سلسله انبیاء نبی مکرمش را برای نوع بشر فرستاد تا در سایه هدایت پیامبر رحمت ،بندگان خود را به سعادت دنیا وآخرت برساند در این خصوص رسول اکرم(ص) رنجها کشیدن و مرارتها به جان خریدن وبعد از ایشان اوصیای او وامامان همام راه ایشان را ادامه دادن واز میان ایشان حضرت امام حسن مجتبی (ع) همای سعادتی برمردم بود همو که به گونه ای رفتار نمود که سایه روشن تزویر زمانه نتوانست او را به زانو درآوردچون که ایشان با غیرت علوی وهمت فاطمی تمام همّش را برای یکی شدن ویگانگی دولت اسلامی بنیان نهاد وبراساس اخلاق حسنی برتیره روزی زمان فائق آمد ودر آن غوغای فتنه هارفتار ومنش او نوشداروی شفابخش برای ملت اسلامی بودوبرمنبر ومحراب باسخنانش جامعه را به سوی  آرامش رهنمون شداما بدخواهان به طعنه او را اهل سازش خواندن اوچون پدرش با تمام وجود تیغ درچشم واستخوان درگلورا حس نموداو که خود چهره بی  بدیل دین بود درمقابل نابخردان با ادب هاشمی مردمان را به راه می آورد وپای سفره کرامتش می نشاند وآنقدرافراد را از خوان کریمانه اش متنعم می ساخت که خیر دنیا وآخرت بدرقه راهشان می شد رفتار ومنشش به گونه ای بود که اگر کسی چشمان حقیقت بین داشت  می توانست بر زورق دیانت نشیند وبه ساحل سربلندی برسد.ولی وای بر مردمی  که یا دیر به مقصود می رسند ویامقصدنهایی  رانیمه رها می کنند وبه زر وزور دلخوش و وابسته به دنیای واهی می شوندودنیا را برآخرتشان ترجیح می دهند  وامام بر حق را درمیدان جنگ   به صلح ناخواسته مجبور می کنند  این رفتار است که باعث می شودامام در تنهایی رها شودوهمین تفکر و اندیشه های زنگ زده است که مسمومیت درعین  مظلومیت برای امام رقم می زند پس وای براین اندیشه وافکار.

 التماس دعا

تولیدی :ز-میراحمدی

 

#رهبر_دینی

نوشته شده توسطترنم گل 7ام مهر, 1398

«بسمه تعالی»

وجود رهبر برای پیش برد اهداف اسلامی یک فرض مسلّمی است که برای نیل به مقصود الهی ومقصد نهایی راه را هموار

می نمائید. از آنجاکه اسلام یک مقوله جهانی به حساب می اید رهبری که می خواهد به جامعه صبغه اسلامی بدهد

بایدبگونه ای طی طریق نمایدکه درپیچ وخم عصرها ونسلها دستخوش انحراف وچالش نگرددوالا بجای راه رستگاری به

فناءرفته لذاتبیین جایگاه رفیع رهبر دینی برنوع بشر لازم وضروری می باشد وبرای این منظورباید به شخصیت رفیع وامام

صاحب خصالی که بذر وجودش در سرچشمه زلال معارف ناب محمدی (ص) شکل گرفته نظر نماید واز نهال اصیلی که در

خانه علوی روئیده تلاش را بیاموزد واز منش راستین کسیکه به حقیقت وصدق رسیده به خلوص نیت برسدوازمیوه

خداخواهی که دردامن فاطمی به گل نشسته بهره مند گرددوازثمره یه انسان وارسته ای که صبوران عالم را به نظاره رسانده

تناول کند وازکسی که خوبان دنیا را به حُسن مرامش به مدح وثنا فراخوانده است الگو گیری نمایدآری حضرت حسن بن

علی (ع) را می گویم. همان شخصیت ارزنده ای که جود وکرمش آیت ونشانه برسخاوتمندان دنیاست و کرامتش اساس

اخلاق حسنی ست و منشش برگرفته ازطریق رسالت و مکتب آموز کلاس امامت است .باید درس آموزی نمودودرچنین

روش ،منشی مشق نمود را تا بتواندحتی با دست خالی وبادیدالهی جامعه را به سوی سعادت وصیانت رهنمون باشیم

همان رفتاری که معمار کبیر انقلاب (ره) با تلمذ از این مکتب خدایی برایمان به ودیعه گذاشت وودر سایه سار شاگرد

خلافش مقام معظم رهبری طی طریق می نمائیم ودرایام بزرگداشت دفاع مقدس به حمد الله بیدی نیستیم که با هر بادی

بلرزیم.


تولیدی : ترنم گل

#ب_ یعنی بندگی

نوشته شده توسطترنم گل 20ام خرداد, 1398

هان ای دوست طلوع وغروب افلاک برمحور تعظیم است وذره ،ذره کائنات برحول تکریم میگردد وثانیه ،ثانیه های زمان برای حضرت آدم بنا شده تا او نیز برمناره ایمان ندای ربنا سردهدوجذبه های ربوی اورا به سوی خود خواندوذکریارب ،یارب او را  به عرش رساندچرا که راز آفرینش بربندگی است وآنچه که به زندگی معنا وجهت می بخشد آن است که انسان بسان قطره ی به دریای بی پایان ازلی بپیوندد تا شولای عبدصالح بودن برقامتش راست شودواین مهم میسورنخواهد بودمگر انکه انسان خدا رادرهمه احوال ببیند وذات ازلی را همیشه ناظر وحاضر بداند وخدا خواهی، خداجوی براعمال ورفتارش صحه گذارد واین همان مرز شناخت است واقیانوس بی پایان من عرف نفسه درآن حیطه است که انسان به بینشی می رسد که زمین وزمان رادرقلمروذات قدرت لم یزلی میداند وکار رفتارش لحظه به لحظه او را به ذات باری تعالی نزدیک می سازد اینجاست که آیت حق بودن ونشانه خدا شدن دروجودش رسوخ میکند وآنجاست که منش ورفتارش وکرداروگفتارش وصل به چشمه ی میشود که با جاودانگی انسی دیرینه داردوازکلامش دُرّوگوهر می باردودرساحل بی انتهای عزت وبزرگیش می توان خدا دید واین همان بندگی و معنای حقیقی زندگی  است ودرسایه سار این بندگی است که می توان درمیدان مجاهدت با نفس پیروز مندانه عمل نمود وهم خود رابه سپر نفس مطمئنه مجهز ساخت وهم جامعه جهانی را  به این سمت وسوی سوق دادواین همان عید رهایی، عید آزاد سازی انسان از نفس اماره وچنگ زدن به حبل  الله المیتن است

تولیدی:از  ز-میراحمدی

 

 

#فصل _نوشدن

نوشته شده توسطترنم گل 18ام فروردین, 1398

بهار فصل نوشدن، بهار رویش وجوش فصل آب شدن فسردگی ها ،زمان تحول ودوره بازبینی خود است هنگام آن است که روش ومنش خود را به محک دیانت سنجید تا بتوان نو به نو شدن را به بهار ایمان حقیقی گره نمود ماکه ازآمدن بهار این قدر خرسندیم ورستاخیز طبیعت را مبارک می دانیم ازآمدن بهارجانها نور دل ودیده مومنین چه خواهیم کرد اوکه آمدنش نوید گلستان است ،گلشن روان دراین بوستان وحضورش هفت سین هفتاد بند مولا علی (ع) است وظهورش  برکت بی شائبه ی خوان ازلی است با وجود منورش یک قطره علم امروز هفتاد بطنش آشکار می گردد راه هر مشکلی عیان میشود دست درازی برچیده وحرص وآز ازآدم البشر رخت می بندد وهرکسی به قدرنیاز از هم نوع کمک می خواهد پس وبه جای نشستن درافق انتظار باید زمینه ظهور آقا را میسر نمود چرا که بشریت تشنه معارف ناب ازلی است وجهان در انتظار عدالت خورشید عالم تاب لحظه شماری می کند وزمانه تاب این همه نامرادی را ندارد وبرای همین روز به روز رو به سوی یکی شدن ووحدت رویه گام برمی دارد پس باید من وتو بپاخیزیم وهمراه با بهار طبیعت وجنب وجوش زمین گردونه دل را برمحور عقلانیت بچرخانیم تا آب حیات بخش دین باوری برآسیاب بندگی حرکت کند واز این موهبت بزرگ وکوچکمان متنعم شود واز این شبنم صبحگاهی گل حضورش شگفته گردد. وازآنجا که دنیا واهی چون گشتی لرزان بی تنش نیست وبرای رسیدن به این مهم باید چراغ راه وکورسوی نجات داشت تا مقصد رهایی ومقصود نهایی مشخص باشد واین جز به درایت معلمان فرهیخته واستادان کارآموخته ممکن نخواهد بود معلمی که چون راهبری دانا دست تو را بگیرد وبرکرسی ارادت نشاند مدرسی که چشمه ساراندیشه ات را به اندیشه نویسندگان صاحب نظری چون شهید مطهری پیوند دهد .تا از نفس حقش شالوده اعتقادمان راراسخ گردندوبذر ایمان برای نسلهای بعدی وبعدی چون ودیعه ای گرانبها بماند .

انشاءالله

تولیدی : زهره بیگم میراحمدی

#محرم _عاشورا_صفر

نوشته شده توسطترنم گل 24ام شهریور, 1397

محرم موسم بیدار ی است وعاشورا فرصتی دوباره برای ارتباط با خداست واین ایام زمانی برای

 بیدارگری است  تا انسان  بجای تایید از این آن به خود بپدازد ودر وجود خود غور کند که چه کرده

است آیا مصداق مولایش حسین بن علی(ع) بنده خداست   و ندای هل من ناصر ینصرنی به

گوشش خورده است و درراه انسان کامل شدن قدمی برداشته یا فقط در این آشفته بازار بندگی

توشه شرمندگی رابه این سو وآن سو می کشاند محرم وصفر موسم افشا گری است تا بجای

مداهنه با کفر آشکار وپنهان زینب وار لسان دین شود وبرمنبر دین داری علی (ع)گونه سخنوری کند

واز کیان محمدی (ص) دفاع نماید که اگر اینگونه نباشددر حق حسین فاطمه(س) اجحاف نموده

است واین روزها فصل هوشیاری  وهوشیار نمودن است تا کسی خود را بخواب زده آگاه شود چرا

که آن حراراتی که بر دل مومنین است هرگز خاموش نخواهد شد وعاشقان حسین وجان برکفان

مهدی فاطمه (س) گمنامند وبا نوای کاروان ثارالله برای رسیدن به هدف آقا اباعبدالله جان را برسر

پیمانه خواهند نمود.کوتاه سخن اینکه محرم وصفر درسها دارد برای آنان که جویای حقیقت اند

ودنبال راستی ودرستی تبسم بر لب دارند وحزنشان را درقلبها شان سرمهر نمودندوچون مولایشان

علی بن ابیطالب خار درچشم واستخوان درگلوتدبر می کنند تا ولایت الهی مصون ومحفوظ بماند

وهمواره حسین(ع) افکار ش، حسین (ع) عقایدش وحسین اندیشه بلندش راچونان بیرقی به اهتزاز

درآوردندتاوارثان زمین در زیر این پرچم گرد هم آیند.

                                                                                                                                 انشاءالله

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

 

#تجربه ی _سکوت

نوشته شده توسطترنم گل 18ام شهریور, 1397

پنج دقیقه سکوت در جنگل بکر تداعی بهشتی است

که انسان بدان جا تعلق دارد در آرامش زاید الوصف می شود

خدا را دید زمزمه باد را شنید حرکت بالا وپایین نسیم را حس نمود

صدای سکوتی که ذهنت را به سوی خدا می خواند.

تولیدی : ز- میراحمدی

#بنده _لایق

نوشته شده توسطترنم گل 7ام شهریور, 1397

سپاس بیکران برحضرت سبحان که بنده ناچیزخود را لایق دانست تا از گذر روزگار توشه تقوی بگیرد واز آمد وشد

شب وروز بار سفر خود را ببندد که بانگ رحیل کسی را خبرنمی کند مگر خداجویان حقیقی که دل  رابه آستان

حضرتش سپرده وخوب  وبد روزگار را به مرهم محبتش تسکین می دهند وسپاس بر خالق رحمان که از در

شفقت ومهربانی چله موسوی را وسیله بازگشت وراه توبه قرار داد تا نور امید در دل خلق الله بتابد وانسان آخر

الزمان واماندگی خود را از غفران وارستگان ماه رمضان بدین گونه جبران نمایدوباز سپاس بیکران بر مهربان ترین

مهربانان که دهه کرامت را وسیله صعود انسان قرار که از کرامت فاطمه معصومه (س)وحضرت علی بن موسی

الرضا (ع) کوله بندگی خود را وارسی کند تا به فضل این دو نور دیده سایه روشن خلوص خود را درمحک بندگی

بسنجد ودوستی خود به مُهر تایید آقا امام رضا (ع) تایید نماید.وهزاران شکر به درگاه ایزد منان که اول ذی الحجه

را پیوند نبوت وامامت قرارداد تا مردمان از این دو اسوه حسنه الگویی زندگی گیرند واز روزمرگی دنیا به در آمده  و

سبک زندگی اسلامی را لحاظ نموده تا دین محوری از قوه به فعل تبدیل شود وخدا محوری برجان انسان آخر

الزمان نشیند واستعداد های نهفته عقیده محوری شکوفا گردد وکوتاه سخن اینکه سر برآستان عبودیت می

سائیم به خاطر مولای متقیان امیرالمومنین که وجود اهل بیت قطره ای از بحر بی پایان مولای عاشقان وامام

عارفان  است واز برکت وجودش هنوز که هنوز است آسمان وزمین را  مستفیض می باشد. واگر خداوند حقیقت

این دریای عظمت را پنهان نمی کردبیشتر  اهل زمین به بیراه می رفتندپس باید شکر نمود وبرای رسیدن به

همنشینی آنان بسیارکوشید.

 التماس دعا:ز- میراحمدی

#عید_الله_اکبر

نوشته شده توسطترنم گل 7ام شهریور, 1397

بنده بودن وعبادت خداوند را نمودن کاری ساده نیست وانسان زیستن ودر برابر ذات عبودیت سجده کردن کار هر

افتاده نیست بلکه انسان برنامه ای می خواهد به وسعت پیچ وخم زندگیش واعتقاد راسخی می طلبد که در

گذرزمان به سوی صعود وپیشرفت قدمهای موثر زندگیش را به موقع بردارد والاجز خسران مبین توشه ای نخواهد

داشت ودراین میان خداوند رحمان سفره ای پهن کرده است به گسترده وجودو ایامی را قرار داده که انسان به

سرعت نور می تواند طی طریق نماید وبه مقصد حقیقی ومطلوب واقعی دست یابد روزهایی چون دهه کرامت که

در باران ملایم فضل خداوند بارتعالی انسان میتواند با باز نگری در افکار ومنش خود ازامیر فضل وکرم آقا علی بن

موسی الرضا (ع) وخواهرش کریمه اهل بیت درس کرامت وبخشش نمودن را بیاموزد که کریم بودن وازخودگذشت

نمودن موهبت بی شائبه ی الهی است در حق بنده وذات بارتعالی آن را به بهاءمی دهد ونه به بهانه وباز اگر

انسان زیرک باشد میتواند درهمین روزها از بارقه لطف خدا درچله موسوی محور زندگی خود را به حول محور

خدایی بودن و وصال ترسیم نماید واز روز وشب این دوره برای هجرت از خود به سوی خدا بهره گیرد.اینجاست که

دید ومسیر حرکت انسان بتدریج تغییر نموده وگویاروش خودرا به سوی یک کاسه شدن ویکرنگی با منش اهل

بیت میگذارد وروز اول ذی الحجه که سالروز پیوند ؛عرشیان است رادر شادی تنها خلاصه نمی کند بلکه منش

فاطمی را با روش حیدری درهم می امیزد تا نمایان گر شیعه علی (ع) باشد واگر در عید الله اکبرالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی

جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ رابر زبان جاری میسازد برای آن است که به این باورقلبی رسیده است

که درسایه کرامت اهل الله میتواند بر آخرت خود خوش بین بود. پیشاپیش عیدالله اکبر مبارکباد

التماس دعا :ز- میراحمدی

#برگ برنده_ بندگی

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مرداد, 1397

«بسمه تعالی »


«بسمه تعالی »

سپاس بیکران برحضرت رحمان که رحم ومهربانی را دستمایه ی انسان آخر الزمان ساخت تا دنیای

خود را بسازد وتوشه آخرت خویش را تجهیز نماید ودراین میان مهر مولای مهربانی را چون بارقه امید

برجانش نشاند شاید نهال دوستیش چون مصباح الهدی رخ نماید ونورش این معبرتاریک دنیا را

روشن نماید ومنش ولی نعمتمان آقا علی بن موسی الرضا (ع) را وسیله قرب الی الله ساخت تا

انسان آرمانی اسوه الهی را برای رهایی خود بکار بندند چرا که مومن بودن ومسلمان زیستن بسی

دشوار است وبا شعار به منصه ظهور   نخواهد رسید بلکه شعور دینی می خواهدوباور قلبی واین

درسایه سار گوش دادن به ده فرمان طلایی حضرتش شکل میگیرد وجامعه را به سوی ظهور آخرین

منجی رهنمون می سازد.نخست آنکه تا میتوانی مردم را شاد کن وغم از چهره خلق الله بشوی که

سرّ شادکامان قیامت همین است ودوم آنکه سکوت را طریق خودسازی خویش قرار ده زیرا سکوت

چون طلای ناب عیار وارزش انسان را بالامی برد حب ودوستی را زیاد میکند وراهنمای هرخیری

است سوم آنکه سوره حمد را بسیار بخوان ومفاهیمش را بکارگیرکه خیر دنیا وآخرت درآن خلاصه

شده است چهارم آنکه به روزی اندک خدا راضی باش که شکر نعمت برکت می آوردوخدا درمقابل

این منش به عمل کم توراضی میشود وبه فضلش آن رامی پذیردپنجم آنکه در صله رحم دوستان

وخویشان پیش قدم باش که گواه خوب بودن برای نزدیکان است .وششم آنکه به کسی که از خدا

نمی ترسد امید مبند چراکه او کرم را نمی شناسد و با تعهد ونجابت ناآشناست هفتم آنکه با

  احسان بسان دم وبازدم همراه باش زیرا خداوند قطره ای از احسان رادر روز باز پسین همچون کوه

احد بزرگ می نماید. هشتم آنکه حق الناس را رعایت کن چرا که بی مبالات درمورد حق مردم  از

دوستی حضرت محمد(ص) وآلش  بهره ای نمی برد .نهم آنکه از بخششی که پایانش خسران است

بپرهیزچرا که اسلام دین اعتدال است وباافراط وتفریط میانه ای ندارد.دهم آنکه در رفتار خود ریز بین

باش تا از تهمت مصون مانی وازاتهام سفیهان درامان باشی واگر این گونه رفتار کنی برگ برنده

بندگی را  به موهبت کلام مولای رئوف دریافت میکنی واین وارستگی از قیدهای دست وپا گیر

دنیاست.

 

التماس دعا :ز-میراحمدی

 

 

#آیت_دین

نوشته شده توسطترنم گل 18ام فروردین, 1397

«یاهو»

فرخنده شد موسم رویش وسبز شدن بابهار بندگی، رسم زندگی  وروح ادمی همراه با جوشش زمین به پویایی وحرکت ندا داده شد آن هنگام که منادی ماه خدا بانگ برآورد این الرجبیون وخدای مهربان من وتو را به ماه خودش فراخواند  تا ازخوان کریمانه اش توشه خلوص گیریم وازسفره نعیمانه اش ردای خضوع وخشیت به تن کنیم شاید به موهبت مهربانی ان یگانه هستی بخش شولای بندگی برقامتمان اندازه گرددوشمه ای از خوبی وخصال ارزنده کام دنیاممان را شیرین کند وذره ای از حضورخدای سبحان را درک کنیم و خستگی دل را بشوئیم تا در ساحل مقصود به آرامش رسیم وباز شاید درافق نگاه حضرت دوست دیده شویم وبه جای هدر دادن عمر به ساختن جامعه دینی ،باور عقاید ومنش خدا جویانه طی طریق را از نو شروع کنیم وعارفانه به خدا بپردازیم ، عاشقانه شعبانش  را ارج نهیم وخاضعانه به رمضانش قدم گذرایم تا به بارقه لطف خدای رحمان بخشیده شویم وشاید آنجا مصداق حکمت نود وهشت نهج البلاغه مولای متقیان امیرالمومنین (ع) گردیم ودر کنار نقل خوبی اندیشه راپیشه خودکنیم

تا به کنه مطلب ومحتوا پی بریم زیرا در این عصر که دین به نرخ روز دادوستد می گردد منادیان اسلام بسیارند والعیاذ بالله عالمان بی عمل در وفور نعمت اما عاملان واقعی ورایت بدوش راستین اندک واین جای بسی حسرت ومویه  داردپس بیا ای دوست قبل ازهرچیز  خود را در کنف حمایت ذات احدیت قرار دهیم ومحورمان مدینه فاضله گرددوبجای مدعی بودن دین ومذهب آنچنان راسخانه عمل کنیم که آیت دین باشیم مصداق عملی آئین آنجا ست که هیبت دینیمان کار صدها منبرمی کند وروایتگر هزاران بحث اخلاقی ودینی می شود . انشاالله

التماس دعا

تولیدی:ز- میراحمدی

 

 

 

#گل _می روید

نوشته شده توسطترنم گل 17ام اسفند, 1396

گل میروید تا رویشش رخ تاریک دنیا را به بارقه کوثر نبی روشن کند

تولیدی : ترنم گل

#بیان _گویا

نوشته شده توسطترنم گل 19ام بهمن, 1396

«بسمه تعالی »

بیـــــــــان گــــــــویا

خلقت موجودات  به عنوان آفریده های حضرت دوست  جای تامل وتعقل دارد ودر این میان زبان وگویش که خود دنیای شگرف را فرا روی هر اندیشمند و متفکری می گشاید چرا که همه  موجودات در این چرخه هستی از زبان برخوردارند تا به نوعی ابراز وجود  نمایدند وحضور خود درعالم امکان به منصه ظهور گذارندولی بحث در این که آیا همه موجودات از گفتار عقلانی برخوردارند وگفتارشان بر محور عقلانیت دور می زند یا خیر؟ با نگاهی اجمالی بر سوره جلیله نمل می بینیم که این سوره دربخشی روایتگر گفتگوی جذاب جناب هدی با حضرت سلیمان است ویا در همین دور وبر خود شاهد پرندگانی چون مینا و طوطی سخن  گویم که چون انسان دو پا زبان نافذ دارند اما حقیقت امر این است این سخنوری زائیده تکرار الفاظ است ودر پس آن تعقل وتدبر ذاتی وجود نداردوبا گذشت زمان ودر سایه دست آموزی فردی دیگر دستخوش تطور وتغییر خواهد گردیدوبا بررسی گذرا در تفسیر موضوعی آیه ا… جوادی آملی (زید عزه) شاهد سخن گفتن ملائکه با انسان های  مقرب درگاه خداوند چون نبی مکرم (ص) اسلام و ائمه معصومین(ع)  هستیم ودر مراتب دیگر گوهر وجودی بانوان چون حضرت مریم وزهرای اطهر (س)  نیزازاین موهبت الهی برخوردار ند ومحدث بودند مادران شیعیان از همین باب است ویا باز درسوره مبارکه نمل می بینیم حضرت سلیمان با جنیان سخن می گوید واز نیرو وقدرت آنان برای توسعه حق پرستی  به احسن وجه استفاده نموده ویا عده ای از افراد بی آنکه از وجه خاصی برخوردار باشند  با جماعت ارواح وجن درارتباطند  همه اینها بیانگر این است که خداوند سبحان به اراده لم یزلی خود سه گروه را از این نعمت بی بدیل خود بهره مند ساخته  یکی ملائکه مقرب اویند ودیگری جنیان اند ودسته سوم انسان این اشرف مخلوقات  است که گویا سخن گفتن این گروه نخست بی ارتباط به رشد کمال آدمیان نیست چرا جنیان محدود ومحصور در جایگاه خویشند وهرجا امر واقع شود حضور می یابد وفرشتگان نیز درمحورعبودیت وامکان حضور دارند پس فقط انسان است از قابلیت حضور درحیطه زمین دارد واز قوه تعقل همراه با اختیار برخوردار است پس چه خوب براین نعمت بی شائبه سجده شکر گذاریم ودر سخن ،گفتار قدری تامل کنیم که اگر تدبرنکنیم بهای سنگینی را باید بپردازیم.

 

                                                                       

                                                                        التماس دعا

                                                                        تولیدی از :ز-میراحمدی

                                                                       21جمادی الاولی 1439

                                                                                              

 

 

#پای درس _حسین فاطمه (س)

نوشته شده توسطترنم گل 30ام آبان, 1396

حسین بن علی ودیعه بی بدیل خداوند برای همه نسل هاو عصرهاست تا انسان نوعی از رهگذر این انسان کامل راه حقیقت بیابد وبر سفینه نجاتش بنشیند چرا که او اسوه ی کمال است وشناخت شخصیتش آستانه حرکت به سوی جلال است واین مهم دست نمی آید مگراینکه هم خود درس عاشورا بیاموزیم وهم جوانان این مرز وبوم را به شولای ارادتش مزین سازیم درس نخست اینکه حسین بن علی ویارانش همه قهرمانند چه میرود وشربت شهادت می نوشد وچه انکه می ماند تا از کیان دین دفاع کند.

 

تولیدی : ز- میراحمدی

بازآفرینی :منبع خیمه

#شعار انقلابی _شعور اعتقادی

نوشته شده توسطترنم گل 13ام آبان, 1396

یادش بخیر روز دانش آموز که می شد ذوق داشتیم  شعار های انقلابی

را فریاد زنیم تا شعور اعتقادیمان احیا ء شود .

 

تولیدی : ز- میراحمدی

#الهی به امید_تو

نوشته شده توسطترنم گل 16ام مهر, 1396

​ الهی سکان زندگیم به دست تو می سپارم

ودر روزهای ماتم بهترین بنده ات یعنی حسین بن علی(ع) 

پای درس دلداده گیش می نشیم به امید زندگی

همراه با بندگی الهی به امید تو

تولیدی  ز میراحمدی

#اعتقاد -راسخ

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مهر, 1396

​ حسین بن علی تفسیر ازادی وتعبیر ازادگی

از تعلقات زمینی است اوست به

حق به هیهات من الذله اعتقاد راسخ داشت.

تولیدی : ز- میراحمدی

#با حسین _بودن

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مهر, 1396

​ با حسین بودن یعنی راضی به رضای الهی

وسردادن برمحورخدا خــــــــــواهی

اینجاست خون خدا بودن معنا می شود.

تولیدی : ز- میراحمدی

#فکر حیدری _منش فاطمی

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مهر, 1396

​ باحسین بودن فکر حیدری میخواهد

ومنش فاطمی اگر مرد راهی بسم الله…

تولیدی: ز میراحمدی

#سرمایه _ارادت

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مهر, 1396

با حسین بودن هزینه دارد هزینه اش

شعور ومعرفت است سرمایه می خواد

اونم اندیشه درست درسایه تربیت محمدی است.

تولیدی  ز - میراحمدی

#هزینه _ارادت

نوشته شده توسطترنم گل 13ام مهر, 1396

ما مدعی آنیم که به حسین بن علی ارادات داریم واز عمق وجود دوستش داریم

واگر در واقعه کربلا حضور داشتیم چنین وچنان می کردیم اما من از شما  می پرسم

چقدربرای این دوستی هزینه کردیم تا زمانی سختی کمیت ارادتمان لنگ نزند

چقدرشبیه او شودیم تا براین دوستی مباهات کنیم مگر نه این است حب ومهر

علاوه بر شیدایی وشوریدگی نظام وانسجام را نیز مهمان جان  می سازد وروح

رادر صیقل محبت آبدیده میکند پس چرا اینگونه نشده وخوان اول دوستی ومودت

مانده ایم

تولیدی : ز- میراحمدی

 

#سبک زندگی عاشورایی دست سوخته بهتر یا دلسوخته ؟

نوشته شده توسطترنم گل 10ام مهر, 1396

آروم آروم داشت خودش به منبر می رساند وقت می خواست

عرض ارادتش برسون از اون طرف یک سری دختر وپسر مشغول

سلفی گرفتن کنار شمع ها بودن در این بین یکی از اونها

دستش سوخت فریاد می کشید امام منو حاجت رو می کنه

چون دستم سوخته یک نگاهی بهش کرد باخودش گفت

«بسوز ای دل که سوز تو کارها …»

تولیدی: ز- میراحمدی

#نم نم _بارون

نوشته شده توسطترنم گل 4ام مهر, 1396

تابستان امسال گرما بیداد می کردبعد از اینکه فصل گرما گذشت با اینکه پاییز امده گرما ما گرگانیها روکلافه کرده بود راستش مدتها آرزوی بارون رو داشتیم نزدیک 5 بعدظهر سوم مهر صدای از آسمان شنیدم فکر کردم خیالاتی شدم اما وقتی نزدیک غروب برق روتو آسمان دیدم برای من حتمی شد که می خواد انگار ببار اون هم چه باریدنی از اون بارانهای که ادم دوست دارد فقط بشینه ونگاه کنه القصه واقعا همان بارونی بودکه می خواستم نا خود آگاه حس کردم که باید بنوسم به همین خاطره جلوی پنجره ایستادم ودر ذهنم کلمات رو بالا ،پایین نمودندکه :
باز باران چهره ام راتر نمود
لطف ومهرش را چنان گوهر نمود
این لطافت را براین باور نمود
فکر وذهنم چویک اختر نمود
چون طبیعت پاک گردم از غبار
زیر باران دیانت من شوم صاحب عیار


دیشب زیر بارون براتون دعا کردم

 

تولیدی : ز- میراحمدی

#غدیر_خم

نوشته شده توسطترنم گل 16ام شهریور, 1396


غدیر یعنی بیعت دوباره واینکه گذشت زمان غبار علی وار زیستن را ازمومنان نگیرد وقیام وقعودشان  را دست خوش منافع وبهره مندی دنیوی نسازد.

التماس دعا
16ذی الحجه 1438
تولیدی: ز- میراحمدی

#خدمت _ صادقانه

نوشته شده توسطترنم گل 8ام شهریور, 1396

دراین روز مرگی وهیاهویی  زمانه گروهی  ازمردم هستند نه منتظره تشویق کسی می مانند

  ونه لحظه ی از کار خود می زنند بلکه تمام هدفشان گره گشای از همنوعان است وملاک

ومحورشان بدست آوردن روزی حلال است این دسته همان کارمندان خدومی هستند

درعمل خدمت صادقانه را  به اثبات رساندن

 

تولیدی :ز- میراحمدی

#قدم بدار_ به مدد مولای هشتم

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مرداد, 1396

دراین برهوت تنهایی ترس توسل به تو ای کانون مهر تنش

روزمرگی را از جانم می کشد وحس بودنت قوت قلبی است واقعا

وحس می کنم مودتت را که چون نوش دارویی مرا به کوشش دایمی میخواند

وهاتفی که  ندا می دهد تو قدم بدار به مدد مولای هشتم .

 

تولیدی: ز- میراحمدی

#وجود_ گره گشا

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مرداد, 1396

موج ارادتتم را به آستانت می فرستم وبرتو ای مولای مهربانم سلامی

می فرستم درودی که خانه دلم را منجلی می کندونقش حرمتت

مهمان این خانه می شودتا غبار دنیا را بروبد وطعم شیرین

حضورت را برجان خسته دلی چون من نشاند نه بخاطر گره گشایی

که وجودت ای عزیز فاطمه(س)  همه راه نجات است

خوشا آنی دلی که تو درآن ماوی کنی

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

#ماه رحمت _مغفرت

نوشته شده توسطترنم گل 30ام خرداد, 1396

شکر بیکران برحضرت رحمان که ماه  رجب  راموسم بندگی قرارداد تا در تمرین بندگی به شناختش اهتمام کنیم  وشعبان راماه پیغمبر عظم الشانش ساخت تا با توسل به این آیت ونشانه بی بدیلش بر زورّق توکّل وتوسل مستقر گردیم باشد که بندگی خدا بر شالوده جانمان نشیند وصوم رمضان را برمن وتو فرض نمودتا درپس این سختیگی بامنع از تناول خوشیها ولذّات دنیوی در ضیافتش با توشه بندگی ،مایه آبادانی زندگانی  را فراهم گردانیم که رمز حیات طیبه همین است

وبازهم سپاس بی پایان برتو ای خدای مهربانم که دراین ماه پرخیر  درهای رحمت را گشودی و چراغهای  مغقرت را  براهل دنیا روشن نمودی تا با وام گیری واستعانت ازآن  به درخانه ات صعودنمایند و حقیقت انسانیّت درپناه بندگی تثبت نمائید.

ودیگر بار تو را شکر می گویم ای جان جهانم وبر آستانت سر تعظیم وتکریم فرود می آورم ای عزیز مهربانم  چرا که بر ره یافتگانت منّت نهادی وبه پاس صائم بودنشان ردای  بندگی را بروجودشان زینت دادی ودرون وبرونشان را به زیور خیرخواهی مزیّن نمودی واز این همه لطف جز سجده به درگاهت کاری بهتر نمی شناسم

   ودر عید سعید فطر شوق بودن درپناهت را ارزانیشان کرده وفهم غُور دردریای بیکرانت را نصیبشان می نمائی تا  از این همه لطف بندگان نیز  درقنّوت نمازمروارید غلطان ببارندو با زبان احساس بگویند خالیند از همه چیز ومتعلقند به خدای سبحان 

وباز هم تو راسپاس ای مولای هستی بخش که اینک در رحمت ومغفرت را نشان مان  دادی اگر از روی نسیان راه گم نموده وبیغوله را برگزیدیم به ندای رحمانی ات فرصتی دوباره دادی تا در چله موسوی نامه عمل باز خوانی کنیم و درنیایش تار تعلق به غیر گسسته شود ودر صبح عید قربان این نفس چموش قربانی گردد تا اسماعیل بندگی نمود نماید .

تولیدی : از ز- میراحمدی

#شارژ_شگفت انگیز

نوشته شده توسطترنم گل 9ام خرداد, 1396

دبیرستانی بودم وماه رمضان تو ایام امتحانات بود  ومن سخت مشغول

درس خواندن بعد سحرها بیدار می موندم برای درس خواندن وتا جون داشتم

میخوندم هرموقع که خسته می شوم کنار کتابم خوابم می بره وبه قول یکی از

دوستان اون موقع کتابهامنو میخوندن یک روز تو حالت خواب بیداری  بودم که 

قرائت ترتیل استاد پرهیزگار منو به خودم آورد پیش خودم فکر کردم بهتر من هم بع

د ظهر بجای خوابیدن واستراحت ما بین درس قرآن بخونم شاید این امتحان سخت شیمی

بخیر بگذرد با این فکر ازجا بلند شدم انروز که نشد قرآن بخونم ولی از فردا

راس ساعت 4بعد ظهر قرآن می خوندم جان کلام اینکه نه تنها خدا شیمی رو ختم بخیر کرد

نمرات دیگه هم مثل شارژ شگفت انگیز صعودحیرت برانگیز داشت.

 

با امید رمضانی خوب همراه  با نشاط برای همه محصّلا

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

#روزه_یک ساعته

نوشته شده توسطترنم گل 7ام خرداد, 1396

یادم چهار ساله بودم دوست داشتم روزه بگیرم بدون اینکه سحری بخورم

صبح که بلند شدم رو به باباومامانم کردم من روزه ام آنقدر تشویق شدم که نگو ولی گفتم روزه ولی

ناخود آگاه دلم ضعف رفت ودائم از خانواده سوال می کردم کی اذان

می شه ال قصه ما حصل اون روزه یک ساعت بیشتر دوام نداشت.

 

تولیدی:ز- میراحمدی

#شیلنگ_آب

نوشته شده توسطترنم گل 6ام خرداد, 1396

پنجم ابتدائی بودم آخرای ماه رمضان بود تقریبا تمام روزه هام گرفته بود روز 27ماه رمضان ومادرم برای افطار فامیل رو دعوت کرده بود ومشغول آماده کردند خانه برای مهمان بودمثل هرروز روزه بودم ولی سر صبح جلوی چشم همه رفتم واز زور تشنگی شلنگ آب گرفتم وتا میتونستم آب خوردم بعد امدم همه با تعجب گفتند مگر روزه نبود ی با ناراحتی گفتنم یادم نبود روزه ام باطل شد ؟ دادشم که داشت می رفت سرکار گفت اشکال ندارد دیگه چیزی نخور
ولی خودم خیلی خجالت کشیم .

 

تولیدی :ز- میراحمدی

#خون شهر

نوشته شده توسطترنم گل 2ام خرداد, 1396

خون شهر یادت است مردی از تبار فروتنی وتواضع که مشق ارادتش شهره حماسه گشت.

تا یادمان نرود که 8 سال سخت را با همین دلاور مردان سپری کردیم

چون آبرو همنوع برایمان مهم بودو از درد و رنج یاران جانمان مور مور می شد

واشک ایران نفسمان به شماره می انداخت ما همان مردم ایم بیا کمی به عقب برگردیم واصالت مان دست خوش دنیا نکنیم .

تولیدی:ز- میراحمدی

 

تولیدی : ز-میراحمدی

#شهر خون

نوشته شده توسطترنم گل 2ام خرداد, 1396

هان ای دوست

بیا به خاطرات  خرمشهر برگردیم

قدری در  راه وروش شهدای شهر خون درنگ نمود

روزهای که یاد آور دلاوری گذشت مردمان خطه شهادت است 

که الفبای ایثار را درمشی بندگی ترسیم کردند تا حیات طیبه را  تجربه کنند و

روزی خور خوان حضرت دوست باشد وزندگی جاوید به نمایش گذارند .

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

 

 

 

قبل ازحلول

نوشته شده توسطترنم گل 1ام خرداد, 1396

 

رمضان خوش آمدی قبل ازحلولت  بیرق عشق را به اهتزاز گذاشته ایم تا

پای سفر خدا مودت را به نظاره مینشیم تا محبت را درحق همنوع بجا آوریم

درضیافت الله مولای حقیقی مهمان شویم تا رسم مهمان نوازی درحق بندگان خدا بجا آموریم

تمرین گرسنگی وتشنگی میکنیم تا درسرای محشر سختی ومشقت را تاب آوریم .

 

تولیدی :ز- میراحمدی

#بذر خدامحوری

نوشته شده توسطترنم گل 31ام اردیبهشت, 1396

 

بایدبنویسم برحسب تکلیف

باید کار کنم براساس تعهد

بایدمرواده داشته باشم برپایه عادت

وبایدبا مردم پیرامونم زندگی کنم بنا برپسند عرف

اما عبادتم را با اختیار می پذیریم

و اردات به علی بن ابیطالب (ع) با عشق بنا کرده ام چراکه شالوده خوبی هاست 

وعقیده ام را  به باور وجود خدا درخانه دلم بنا نهادم وآستانه دل را مرز بندی کرده ا م تا بذر خدا محوری به بار نشیند.

انشاءالله

 

تولیدی: ز-میراحمدی

 

سیاست دورغ

نوشته شده توسطترنم گل 28ام فروردین, 1396

هان ای دوست

  می دانستی که سیاست دورغ بسان قطاری است که بارش اوهام وخیالات،مقصدش ناکجا آبادپس هوشیار باشیم

 

تولیدی :ز- میراحمدی

باهم باشیم

نوشته شده توسطترنم گل 27ام فروردین, 1396

برای درآوردن چشم فتنه باهم باشیم نه درمقابل هم

ما یک ملتیم به نام ایران ویک اعتقادیم به نام اسلام

ماهمان مردیم که رنج های بسیاررا باهم تحمل کردیم

برای غم ها تسکین هم بودیم وبه جهت شادی از شادی

هم شاد شدیم..انتخابات میدان جنگ نیست

فرصتی برای اندیشه وباز نگری همه جانبه

 

تولیدی: ز- میراحمدی

یک قطره اشک

نوشته شده توسطترنم گل 24ام فروردین, 1396

باران رحمت الهی ریزان وموقع استجابت دعاست

هنگام نماز سلمان  ،موعد عبد وبندگی

مردمان مسلمان است همه بر ظهورش

دست به دعا برداریم شاید حجاب ها کنار رود  از یک قطره اشک

وخدای سبحان حجتش را بفرستدومابه شکرانه این آمدن درحرم حضرت محمد (ص) به امامتش نماز گذاریم

باشد که اینگونه باشدانشاءالله

از:ز- میراحمدی

 

مرده متحرک

نوشته شده توسطترنم گل 24ام فروردین, 1396

گاهی اوقات حس میکنی هیچ چیز سرجاش نیست

وحس ناامنی وجودت رومیگره اینجا فقط باید

به خدا وواسطه های خیرش متوسل شد تا

راه رو بهت نشون بِدن که تو چاه نیافتی

ومرده متحرک نباشی.

تولیدی:ز- میراحمدی

این عطش

نوشته شده توسطترنم گل 24ام فروردین, 1396

اینک فصل رفتن امده وزمان دست کشیدن از رنج های بی امان وپایان غمهای

زینب کبری اما گوش زمان فراموش نمی کند این داغ راومردمان زمین

همچنان این عطش  را بر دلها امانت دارندتاقیام ،قیامت

تولیدی : ز- میراحمدی

 

بانوی صبور

نوشته شده توسطترنم گل 24ام فروردین, 1396

درود بربانوی صبورم که همیشه یک دنیا سختی را به جان خرید تا طفل حسین آرام باشد

وهزارسلام وصلوات برروح بلندش که درتاریکی زمانه چون خورشید امامت درخشید

تاحامی ولایت باشد وهم فریاد حسین خواهی،ولایت مداریش را

به گوش کوران ،کران واز بی خبران رساند تا دولت علوی بی کس نماند.

تولیدی :ز- میراحمدی

اوج مهر

نوشته شده توسطترنم گل 21ام فروردین, 1396

یا علی از هنگامی که چشم گشودم ،چشمه محبت ومودتت

مرا به سوی خود رهنمون بود ه وهست واین اوج مهر است

که مرا به سوی خود می کشاند.

تولیدی :ز-میراحمدی

 

تلنگری برای بیداری

نوشته شده توسطترنم گل 20ام فروردین, 1396

 خدا رحمت کند شهید آوینی رو ویاد روایت فتح بخیر که درنوع خودش تلنگری بود برای بیداری  ما

گذشت زمان روزمرگی رو به جان می نشاند ویاد آوری بعضی از خاطرات اگرچه تلخ وسنگینه ولی خیلی حرف ها رو تداعی می کنه 

وباسازی ذهنیش  منفعت بسیار دارد

تولیدی :ز- میراحمدی

مهر دنیا

نوشته شده توسطترنم گل 16ام فروردین, 1396

چی میشه خدا آبشار مهر دنیا نسبت به

تو ای عزیز مهربان یه تکونی بخور واز ایستا بودن

به حرکت قلیان رو آره واقعا دنیا گلستان می شه

تولیدی :ز- میراحمدی

 

تجربه زُلالی

نوشته شده توسطترنم گل 16ام فروردین, 1396

تو این ماه رجب یه نگاه می کنی به من ای خدا

تا خصلت های بد مثل برگهای پاییزی بریز

وندبه  استقاصه منو پاک وصاف کن برای بندگی وخلوص

وهمیشه در   باران رحمانیت ورحمیت  زُلالی رو تجربه کنم

الهی آمین

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

اصحاب زمان

نوشته شده توسطترنم گل 15ام فروردین, 1396

آیا کاری میکنیم که لبان امام زمان به لبخندی متبسم بماند
آیا اعتقادتمان را جاری میکنیم که زبان مبارکش به این کلمات مترنم بماند
که اینان اصحاب زمان اندو یاری کنندگان زمین هستند
آیا منشی را درجامعه حکم فرما نموده ایم که خداوند دیگر بار نعمتش را برما به اتمام رساند .


تولیدی :ز- میراحمدی

شاخص های یک انقلابی حقیقی

نوشته شده توسطترنم گل 14ام فروردین, 1396

 

شاخصه یک انقلاب حقیقی سادگی در سایه سازندگی است، معرفت است در جولانگاه تجدد ،

حیا ءبرگرفته عترت علوی است  در زمانه فکر پلید واندیشه جدید،

بصیرت حسینی است در زمان مشتبه شدن امور

 وخلاصه اینکه درخط خدا ومحورائمه حرکت کردن

ودر روزگار که حقیقت حجاب درخاکستربرهنگی فرهنگی می سوزد

وما نشسته ایم فکر شان ومنزلتی اجتماعی  ما راکشته

 

تولیدی :ز- میراحمدی

امید است

نوشته شده توسطترنم گل 14ام فروردین, 1396

امید است که  حلول سال جدید فصل جوشش خوبی از درون دلهاباشد تا آمدن آقایمان

را به نظاره بنشینیم وزمان رسیدن به بهترین باشد تا ندای مهدی فاطمه (س) را تجربه کنیم

 تا چشمان به تمام آیات بینا وگوش های به تسبیح آسمان وزمین شنوا گردد.

وذره ذره وجود به درک وتعقل بنشینیم.                    انشاءالله

 

تولیدی :ز- میراحمدی

#بهار دربهار

نوشته شده توسطترنم گل 28ام اسفند, 1395

تازگی وطراوات  ودیعه بی بدیل خداوند سبحان است که درتکرارشب وروز شاهد این نوشدن هستیم  اما قسمت اعظم این سر سبزی وخرمی سهم بهاراست در این موسم است که  دیده خلقت به رنگین کمان هفت رنگ گل وبلبل نوازش میگردد ومثنوی هفتاد بند رویش  سروده می شود واز این سرود است  که گویا خداوند رحمان شورو شعف  را  برجان  هستی تزریق می نماید.پویایی ،نشاط هدیه گرانبهایی  از جانب خداست که  درلحظه ،لحظه وثانیه  ثانیه خلقت  دوستی اش را   گوشزد می کند اوست که در بهار،شمیم خوش را نثارمان میکند  ونگارخانه انواع گل  را درافق نگاه ما می رویاند  از آن جهت که من وتو را به خلیفه اللهی می شناسد پس به شکرانه این لطف بی شائبه وبه سپاس    این  سفره عظیم که برایمان پهن نموده بهتر نیست ساز زندگی   را   بربندگی کوک کنیم وبا تبعیت از رسم وراه آخرین ذخیره اش    علم سرخ مودت را به اهتزاز درآوریم  وبا سجده خالصانه به درگاهش  هفت شهر عشق را عارفانه طی کنیم تا به جاده رهروان حضرت صاحب برسیم وبه پاس این همه خویشتن داری حضرت دوست  فکرو اندیشه   رامهمان دل آفت زدمان کنیم  تا به مدد این باز نگری  جانمان از پس ابرهای  تیره ی غیبت  به وجودش متیمم شود وآنقدر بکوشیم تا قبل از سفر الی الله   برق نگاهش  بهار دربهار را برایمان به ارمغان آورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   انشاءالله

  تولیدی :ز- میراحمدی

 

 

بهترین مددکار

نوشته شده توسطترنم گل 26ام اسفند, 1395

خدای من
از آن روزی که پدرم عزم دیار تو نمود وباور تلخ رفتنش برجانم نشست

هیجده پنج شنبه آخر سال را با بغض فرو خورده نبود او وتداعی

حضور تو طی کردم وشاید باشند کسانی که امسال اولین تجربه نبودن

این گنج نهان راسپری میکنندثانیه ها سنگین رو با یادخودت زینت بده،

زمان رو با نسیم مهرت گذرا وآسان کن ،حس تنهایی روبه دوستی باخودت قرین ساز

وهمون طور که منو کمک کردی یاری شان کن که تو بهترین مددکاری

تولیدی:ز- میراحمدی

رُخ رخشان

نوشته شده توسطترنم گل 22ام اسفند, 1395

خانه را تکان دادیم همه چیز را نوکردیم همه چیز را شستم

چیز های عتیقه را رونمایی کردیم اما آیا ارزشمند ترین وجود

یعنی خدا از پس توی دلمان درآوردیم وغبار غفلت

را ازوجودمان تکاندیم تا رُخ رخشانش درخانه ام جلوه کند

تولیدی:ز- میراحمدی

نمایش فایل های پیوست:

شقایق های عاشق

نوشته شده توسطترنم گل 21ام اسفند, 1395

هان ای دوست

ازطبیعت بیاموز فصل نوشدن وتغییر را وپای درس زمان بنشین

درثانیه ،ثانیه ی تحول ودگرگرنی و از لاله بیاموز حقیقت 

شقایق های عاشق را که به خاک افتادند و محبتشان از همان خاک روئید

واینچنین حکایت شد حدیث وصل

تولیدی :ز- میراحمدی

شادی روح همه شهدای 8سال دفاع مقدس صلوات

زائران حسین

نوشته شده توسطترنم گل 21ام اسفند, 1395

تقدیم به همه اونایی که درآخر  سال یا در موقع تحویل سال زائر امام حسین هستند:

 

خوش آمدید ای زائران حسین(ع)

که در حریم پاک خدا درمطاف عشق بیتونه نمودی ونماز ارادت وشکر درجوار حضرت امیر(ع)

ووکربلای معلی بجا آوردی وقدومتان گلباران که در کنار قمر بنی هاشم صلابت در دیانت را به استقاصه نشستی .

 

تولیدی: ز- میراحمدی

سند بندگی

نوشته شده توسطترنم گل 14ام اسفند, 1395

جوان بود وچالاک اما سربه هوا وبی باک خواهرش هرس می خورد

سند زمین پدری رو گم کرده واصلا خیالش نمی آید دوستی آرام

وبا تانی گفت این که دردش قابل تسکین اما اگر سند بندگی

گم بشه چه کنیم اگر مهموربه مهر وامضاء مولا نباشه

اگر وهزاراگردیگه….. آیا غصه خوردن جواب می ده؟

 

تولیدی:ز- میراحمدی

# تاکی؟_تاکی؟...

نوشته شده توسطترنم گل 8ام اسفند, 1395


خدایا دراین روزهای ماتم وغم که غصه مادر سادات شیعه ر ا به فکر میخواند بیا اندیشه کنیم

که برامدن مولا چه کرده ایم.تاکی میتوان ایام فاطمیه را بی حضور صاحب گذراند تاکی

میتوان بغض گلو گیر مظلومیت ام السادات فرو خورد .تاکی میشود گناه کوچه وبازار را

به حساب نادانی گذاشت.تاکی ؟تاکی؟…

 

تولیدی:ز-میراحمدی

نجابت درنگاه

نوشته شده توسطترنم گل 4ام اسفند, 1395

فاطمه(س) یعنی تمام زندگی
زندگی پیوندی از یک بندگی
فاطمه(س) یعنی نجابت درنگاه
حفظ کن خود را زموج هرگناه
فاطمه (س)یعنی که تو دُردانه ای
گرد حق تو دائما پروانه ای

 

 تولیدی:ز- میراحمدی

رفتند ،نبودند

نوشته شده توسطترنم گل 4ام اسفند, 1395

هزاران، هزار عاشق شهادت رفتن تا مدافع حریم باشند تاحرمت ها شکسته نشود اما با پروانه هایشان چه کنیم

که به گرد قاب عکس بی قرارماندند ودر فکرشان رفتند، نبودند معنا ندارد

تولیدی:ز-میراحمدی

 

مداحی میثم مطیعی

چون بارون

نوشته شده توسطترنم گل 2ام اسفند, 1395

هیچ وقتی بارون می آید دقت کرده اید گذشته از لطافت وطراواتش

خودش درسه درس بندگی که اگر میخواهی هم خودت پاک شی وهم

باعث پاکی نشاط وشادابی باشی چون بارون باش تا رنگین کمان

وجودت رعد وبرق سختی رو قابل تامل کنه

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

 

حول محورخدا

نوشته شده توسطترنم گل 25ام بهمن, 1395

مهر واردات یعنی حول محور خدا وپیغمبر واهل بیت چرخیدن واز مادر هستی عاطفه حقیقی را آموختن ودیگر هیچ چرا که اگر اینگونه مشی کنی سرمشقت می شود علی بن ابیطالب (ع) اسوه ات می شود زهرا اطهر(س) مدارایت می شود سبط نبی امام حسن مجتبی موج نگاهت میشود حسین بن علی (ع) وصبوریت میشودزینب کبری

التماس دعا

تولیدی :ز- میراحمدی

ذات پاک

نوشته شده توسطترنم گل 24ام بهمن, 1395

 
سلام برگوهر وجود ،که اسوه تمام نمای مومنین ومومنات است وهرکه از خوبی وپاکی دادسخن دارد

به یاس حیدر (ع) اسناد می نماید واز خداوند با توسل به این ذات پاک مدد می جوید.

 

تولیدی :ز- میراحمدی

پیغمبر اهل دل

نوشته شده توسطترنم گل 21ام بهمن, 1395
 • «به نام خدا »

حمد وثنای تمام کائنات  شایسته حضرت دوست که خلقت را برمبنای درایت استوار نمود وانسان را برای رسیدن به کمال به قوه تعقل وتفکر مزین نمودوبه خاطر این پدیده نوظهور تمام هستی زبان گویایش به تبارک الله احسن خالقین مترنم مانده است.

 وسپاس بیکران برحسین بن علی(ع)همان انسان وارسته ای که اسوه والگوی تمام نمای  انسان کامل است هموکه درخانه ولی علی وار زیستن را آموخت تا دیانت مردم دربیغوله ی گمراهی وجهل به دست فراموشی سپرده نشود وحریت وآزادگی درمذبح تعلق خاطر قربانی نگردد.

وسلام بر دخت امیرالمومنین (ع) که درسایه تربیت فاطمی فرهیخته شد وبرپایه منش علوی آبدیده گشت اری زینب کبری ، دُرّناب ال عبا  وعقیله بنی هاشم همو که از روز ازل زینت پدربود اوست که بسان چشمه عاطفه  ای میجوشید تا زلالی را به ارمغان آوردوچونان رود می خروشد تا درکویر بی کسی وتنهایی

 تشنه کامان حقیقت را سیراب نماید

حمدوثنای الهی بربانوی نازنینم که برای کیان امامت یک روز چادر مادرپوشید تا رسم مادری را درخانه ایفاء کند وروز دیگر درکنار پدربزرگوارش  آرام باتانی مشی تدبیرآموخت تا درروزگارصلح وسکوت آرامش اهل بیت را به نظاره بنشیندوچهره مظلوم امامت را با تاسی به زهرای اطهر(س) درسایه سار عطوفت مادرنه اش تسکین نماید.

وروز دیگر عزم سفر می نمایدتا حماسه ای بزرگ را رهبری کند و درستی راه اباعبدالله حسین (ع) روشن کند زیرا او پیغمبر اهل دل است ونطقی ایراد می کند که تا  دیگر بارندای علی (ع) خفتگان را بیدار ودشمنان را  هوشیار نماید که اگر همه چیز برماباشد خدا با ماست ودست خدا بالای همه دستهاست .

التماس دعا

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

 

سهم بهار

نوشته شده توسطترنم گل 21ام بهمن, 1395
 • تاازگی وطراوات  ودیعه بی بدیل خداوند سبحان است که درتکرارشب وروز شاهد این نوشدن هستیم 

 • اما قسمت اعظم این سر سبزی وخرمی سهم بهاراست در این موسم است که  دیده خلقت به

 • رنگین کمان هفت رنگ گل وبلبل نوازش میگردد ومثنوی هفتاد بند رویش  سروده می شود واز

 • این سرود است  که گویا خداوند رحمان شورو شعف  را  برجان  هستی تزریق می نماید.

 • تولیدی :ز-میراحمدی

   

   

 

 

قدری تامل...

نوشته شده توسطترنم گل 7ام بهمن, 1395

شجاعت زینب سلام الله

یعنی درمیان هلهله جهل مثل کوه ایستاده ودردل هم همه ی غفلت

بسان رود آرام مشی نمودن ودراوج حادثه کوبنده سخن گفتن وازحق الله

به احسن وجه دفاع نمودن ایا ما اینگونه ایم

پس بیا قدر ی تامل کنیم …

تولیدی :ز-میراحمدی

سبک زندگی عاشورایی ره توشه زندگی 2

نوشته شده توسطترنم گل 18ام آبان, 1395

کد ملی خودم :2121887652

دیده اید که بعضی از روضه خوانان درمجلس وعظ برای گریان خلق الله از کلماتی استفاده می کنند که به  ساحت  مقدس ائمه اطهار خدشه وارد می سازد

هان ای دوست سبک زندگی عاشورایی این نیست که گلهای باغ الهی را درمانده فرض کنی وبا تشبیهات عالم خاکی از آنها یاد نمائی بلکه باید درنهایت ادب واحترام ازایشان یادکنی .

هان ای انسانی که میگویی من سگ درخانه عباس ام آیا تو فضل کرم عباس بن علی (ع) را درک کرده ای که این گونه سخن به زبان می آوری کافی است کرامت قمربنی هاشم گوشه چشمی به شما کند محشری برپا می شود

هان ای هموطنی که معتقدی که اربابت حسین(ع)  است آیا لحظه ی فکر کرده ای دنیای معنوی انسان کاملی چون حسین (ع) فضای ارباب ورعیتی نیست بلکه جهان سرشار از مریدی ومرادی است.

پس بکوشیم خوب و زیبنده سخن گوئیم.

 

تولیدی :ز-میراحمدی

8صفر1395

 

حقیقت پنهان

نوشته شده توسطترنم گل 18ام آبان, 1395

ازکودکی ارداتمند توبوده ام یا علی(ع) واینک کبوتر دلم برای ایوان آسمانیت پرپر می زند ای دریای کرامت علوی واقیانوس احساس فاطمی دست مرا بگیر از این روزمرگی وواماندگی زمان برَهان  تا آفتاب راستین وجود ت مرا به پویای وشکوفایی رهنمون نمائید.

امید  که رفتارم مرا به این منزل به مقصود رساند

تولیدی :ز- میراحمدی

8صفر1438

 

سبک زندگی عاشورایی ره توشه زندگی 1

نوشته شده توسطترنم گل 16ام آبان, 1395

کد ملی خودم :2121887652

دیده اید که مردم ازشوق حسین بن علی (ع) گاهی راه به بیراه می  برند

هان ای دوست سبک زندگی عاشورایی درقمه زدن درمجلس عزا وزنجیر زدن با بدن برهنه نیست  بلکه ره رو واقعی حسین (ع) درسلک رفتار فاطمی وارد می شود وبا منش حیدری درسکوتی سازنده نشو ونما میکند ودرزمان فتنه وتزویر چون حسن بن علی(ع) ره می پویداگرچه درفشار است اما درنهایت اعتدال وآرامش جامعه دینی را به تانی میخواند ودرزمانی که خطر فنا دین را می بیند  حسین وار به میدان تدبیر میآید نه تنها با تاروپودوجودش بلکه با تمام هستی واهلش برای اثبات باور دینی ویقین قلبی می کوشد وثمره این جد وجهد رضایت خداوند بار تعالی است واین بدست نمی آید مگر اینکه حسین بن علی (ع) را درروضه های عامیه ودانسته های  دست وپا شکسته  خلاصه نکنیم بلکه نه درعاشورا زیرا بعنوان یک ره توشه زندگی باید به  خواندن مقاتل مستند وموثق اهتمام ویژه داشت تا حسین بن علی با هفتاد یار درفضای خانه ها جلوه گر شود باشد اولین قدم را برداریم .

 

تولیدی :ز- میراحمدی

6صفرسال1438 قمری

برگی از درخت

نوشته شده توسطترنم گل 3ام آبان, 1395

توسل آن است که فقط به خدا تکیه کنی نه چیز دیگر  وبی حضورحضرت دوست همه چیز را سرابی بیش نبینی وبه این کلام اعتقاد راسخ یابی که اگر خدانخواهد برگی از درخت نمی افتد. واقعا نمی افتد

 

تولیدی :ز-میراحمدی

22محرم95

اردونوشت1

نوشته شده توسطترنم گل 14ام مهر, 1395

با همان   بی حوصلگی  بایکی رفقا به طرف ترمینال قم حرکت کردیم درتاکسی کلمات بین من مسئول گروه ردوبدل می شد نشان ازآن بود که اونیز تو حال هوای من سیر میکنه خوب دیگه ماگلستانها اینجوریم دیگه کارش هم نمی شه کرد ولی چیزی که باید درآن اندیشید این که انسان درتمام زندگی مسافر جاده تغییر وتحول پس باید حواسش رو جمع کن که چه ذخیره میکند آیا اندوخته اوحقیقی یا ساخته وپرداخت ذهن قاصر القصه  وارد اتوبوس شدیم  فضای که بخاطره هوای سنگین وبسته اش  دوست داری دریک چشم به هم زدن به مقصد بررسی بعد ازیک ساعت  تازه سردرد بسان مهمان ناخوانده با من همراه شد تکان تکانهای پی درپی اتوبوس هم داستان دیگری بودمزید بر علت ناراحتی وزردو زار شدن چهره ام و….

 

تولیدی :از:ز-میراحمدی

12مهر95

 

اردو نوشت

نوشته شده توسطترنم گل 13ام مهر, 1395

روز دوم که داخل اردو  گاه بودم مسئول مربوطه از ما چند نفر که از استان گلستان آمده بودم سئوال کرد وقتی وارد اردو گاه شدید چه حسی داشتید من گفتم حس خوبی داشتم  اون رفیقم گفت خوب بود  اون یکی دیگه با کمی تفکر گفت  مگر می شه تو این فضای معنوی بد بود بعد مسئول ما گفت  آیا دلتون نگرفت همه گفتیم نه این گذشت وشب آخر که می خواستیم وسایل را جمع کنیم وبرویم حال خوبی نداشتم وحس غریب دلتنگی منو کلافه کرده بود.

تولیدی :از :ز- میراحمدی

11مهر95

محرم آمد

نوشته شده توسطترنم گل 13ام مهر, 1395

برسنچ ها بکوبید که محرم آمد  اشک از دیده فشانید که فصل مویه رخ عیان نمود

 وندبه رامیهمان خانه هاتیان کنید که نوردیده  را به قربانگاه می برند.

 

تولیدی از :ز-میراحمدی

2 محرم سال 95

#خنکای آب

نوشته شده توسطترنم گل 1ام مهر, 1395

هان ای دوست

انسان درطی طریق وسفر الی الله درجستجوی راهی برای رسیدن به بهترین هاست امّا هان ای دل غافل «آب درچشمه و ما تشنه لبان میگردیم»ویاری چون صلوات درکنار ماست ما گرد جهان  مبهوتیم صلوات خنکای آب درعطش تبدار کویر است صلوات برمحمد وآلش یک دوره کامل اصول دین است آن هنگام که میگویی « اللهم » خدا را باخلوص نیت پذیرفته ای وچون زبانت به   «صلّ علی محمد» مترنّم می ماند نبّوت ختم رسل را توتیای چشمت نمودی وچون آلش را دردایره اذکار وارد می کنی امامت آن امامان همام را چون گردنبندی به گردن پیروی خودمی نهی تا برهان  الهی به احسن وجه ملموس شود.واما از صلّ غافل مباش که باور به معادوعدل خداست چرا که با درود برمحمد وآلش خواهان عطا وبخشش دردنیا وآخرت براین درّ گرانبها  که تمام زندگی وهستی اش را به پای دوستی خدا نهاده می باشی وهان ای دوست لازمه  عدل خداوند این است که برمحمد وآلش صلوات بفرستدوچون صلوات برپیامبر (ص) دائمی است خداوند فراتر ازعدل سفره ی فضلش را گسترده است پس ای خدای مهربانم به حرمت پیامبر لطف ومرحمت ،زبان ما را به ذکر منورّساز تا به قلم لطفش برکات را دریابیم وبه نگاه مهرش بخشیده شویم.

                                                                     انشاءالله

                                                                                مردادماه95


                                                                                              از-میراحمدی

#کفایت خدا

نوشته شده توسطترنم گل 16ام شهریور, 1395

#خدایا
راههای شناخت توبسیاراست اما خواهش من ازتواین است که خودت مراکفایت کنی.

از:ز-میراحمدی

#عنایت لبریز

نوشته شده توسطترنم گل 16ام شهریور, 1395

 خدایا
الهی من لی غیرک تو باعث تانی جان است وآرامش روان

پس ای نگارنازنین مرا ازعنایت لبریزت سرشار ساز.

از:ز-میراحمدی

#مادر عفاف

نوشته شده توسطترنم گل 9ام شهریور, 1395

سلام بر آقایم جواد الائمه که به حکم ادب هرروزدرحرم حضرت رسول(ص)

وبرنبی مکرم اسلام درود می فرستاد

ودرخانه فاطمه زهرا (س) را می گشود ودرآنجا نماز می گذارد

وبه من تو درس میداد که بایدبه نبی ات اقتداءکنی و برای رسیدن به حقایق الهی دامن مادرعفاف را بگیری

                                                                                                             باشدکه اینگونه عمل کنیم

از:ز-میراحمدی

 

 

#کرامت حقیقی

نوشته شده توسطترنم گل 23ام مرداد, 1395

 

 هان ای دوست کرامت درحضرت معصومه (س)وسرور م اما رضا(ع) خلاصه نشده وبا تمام شدن این دهه  باران کرامت نیز به پایان نخواهد رسید  بلکه چشم حقیقت بین می خواهد تا با غور دردعای جامعه کبیره در می یابیم که همه برزگان دین وائمه برزگوار سرزمین اسلامی ما سرچشمه کرامت واقیانوس بی نهایت معنویت هستند کرامت به بخش وعطا خلاصه نشده بلکه این وجود های نازنین آنقدر به مبدا ءحقیقی متصل شده اند وآنگونه به وجود مالک عالم امکان متصف  شده اند که غیر او رانبیندند وصدای جزء تسیبح وتقدیس نشوند برای همین زبانشان خیر ، منششان کریمانه وقلبی تپنده برای همه کاهنات.

                                                                                                                 باشدکه مدبرانه بیندیشیم

 

از:ز- میراحمدی

 

#گام نخست 34(خدایامرا ببخش)

نوشته شده توسطترنم گل 16ام مرداد, 1395
 • خدایا مرا ببخش به خاطره اینکه بارها چشم پوشی کردی

ولی من ندیدم صدا کردی من نشنیدم ندا دادی من لبیک نگفتم

ودر یک کلام از رگ گردن نزدیک تری و من درک نمیکنم پس فهم رامتعالی ساز

تا بفهم که مهربانترین ومتنبه شوم خوبترین ای خدای مهربانم

 

از:ز- میراحمدی

#دلنوشته درمورد حضرت معصومه(شمیم بهار)

نوشته شده توسطترنم گل 14ام مرداد, 1395

 

ازآستین ازلی گل روئید به طروارت شمیم بهار وسنبلی سفید

 به وسعت همه خوبیها ناز نگاهش به آبی آسمان عجین بود

وترنم صدایش به زمزمه سحر قرین نامش را معصومه نامیدند وخداوند

 دروجودش کرامت راقرار دادتا کریمه اهل بیت ووسیله امداد شیعه آل الله شود.

از:ز-میراحمدی

 

#دلنوشته حجاب درلوای خود نمایی(نجوای نفس)

نوشته شده توسطترنم گل 4ام مرداد, 1395

دو ساعت تمام رو به آینه ایستاده وچادرش را درست میکند تاهلالی بایستد وبه قول خودش مومن زیباست بعد با ترس

ولرز ودور از دید اهل خانه کرم سفید کننده می زند تا جلاءیابد واین دغدغه همیشه با او دست پنجه نرم میکند که جامعه

امثال مرا نی پذیرد من مجبورم آیا واقعا مجبور ه یا به نجوای نفس لبیک گفته ؟

 

 

از:ز-میراحمدی

 

#ویژه گی فراموش یک دختر مسلمان(توشه ی بندگی)

نوشته شده توسطترنم گل 3ام مرداد, 1395

چرا فکر میکنیم همین  قدر که چادر سرکردیم بقیه کارها اشکال ندارد اگر لبخندی گوشه لب بود ویا درحواشی کلام تکه ای برای مرد یا نامحرم انداختیم عیبی ندارد اگر لفظ قلم حرف زدیم کلاس دارد  اگر صورت  را به لعاب دنیا رنگین شد طبیعی است جاذبه می آوردآیا زن یا دختر مسلمان اینگونه باید توشه ی بندگی ببندد.

 

از:ز-میراحمدی

#دلنوشته برای (نوگل موسی بن جعفر(ع) )

نوشته شده توسطترنم گل 2ام مرداد, 1395

هان ای دوست شاید درمحافل ومجالس  روزنامه ورسانه جمعی شنیده ایم که دهه کرامت آغاز شده وحرم این گل خوشبوی موسی بن جعفر (ع) را نشانمان می دهند وما نیز به حکم ادب دست به سینه سلامی می دهیم  ومی گذریم

درحالیکه این وجودِ با کرامت نیاز به تانی دارد چرا که خداوند دست درخلقت  نوگل موسی بن جعفر(ع) برده وگِل وجودش را با کرامت خود عجین ساخته  واز علم الهیش در روح پاک او دمیده

او را معصومه نامیدند چرا که خداوند اورا پاک طینت ونیک روش ساخت به گونه ای که این یاس نوشکفته دراوان کودکی احکام شرعی  می دانست ودراوایل جوانی کرسی درسش محل آمد وشد بانوان بود وکار من توواین است دراحوالات این بانوی فرهیخته تامل کنیم ودرمنش الهیش تدبرنمائیم تا در زیر باران کرامتش چترها را ببندیم تا نم نم الطافش ما را مستفیض کند.

                                                                                                             با امید آن روز

 

از:ز-میراحمدی

#حجاب 2

نوشته شده توسطترنم گل 22ام تیر, 1395

حجاب انواع مختلف دارد

حجاب درپوشش وفرق نمی کند زن باشی یا مرد

حجاب درنگاه  که با مداومت بر سوره نور میتوان برآن اِشراف داشت

حجاب درکلام وگفتار که طمع درآن رسوخ نکند .

حجاب درقلم ونوشتار که حد خود بداند وبه خط قرمز نرسد.

از:ز-میراحمدی

#گام نخست 23

نوشته شده توسطترنم گل 29ام خرداد, 1395

الهی خطوط قلمم را درحریم پاکت نگهدار

ومرزوحد آن  رادرسبزی وثنایت حفظ نما که مرا یارآی عقوبت تو نیست ای کریم بنده نواز

                                                                                                                                 آمین

 از: ز- میراحمدی

#گام نخست 22

نوشته شده توسطترنم گل 25ام خرداد, 1395

 

الهی درس خواندن بسان باران رحمت الهی است پس مرا درنم نم این لطف ازلی قرار ده.

خدایا آموختن  چون دِرفش ظفرمند ی است که  درقله عقل آدمی به اهتزاز درمی آید  پس راه رسیدن به آن را بر من آسان ساز.

خداوند شاگردی چون صدفی  دربستر شخصیت آدمی نایاب می شود پس عزم مرا بر این مقصود محکم کن.

خدای مهربانم درس خواند با  معرفت را در وجود م مهیا کن که دراغیار نمانم .

بار الها علم آموزی ودیعه الهی که تو آن را به هرکسی نمی دهی پس بر درت ماندم نگاهی کن.

از:ز- میراحمدی

 

#گام نخست19

نوشته شده توسطترنم گل 20ام خرداد, 1395

رمضان ماه تدبر درآیات الهی ،تانی در جلوه های آفرینش است

پس بیائیم روحمان  راجرعه نوش این معارف کنیم.

                                                              مرادر دعای خیر خود به یاد آور

 

از:ز- میراحمدی

 

#گام نخست 18

نوشته شده توسطترنم گل 20ام خرداد, 1395

هان ای دوست اعتماد به خداوند منان  رافراموش نکن که اعتقادت را باز سازی می کند و تو را به این باور می رساند

که تو درست رفتار کن و صحیح بیاندیش وساده وبی آلایش کردار ت را بساز خداوند زندگیت را سامان می دهد

وماه رمضان موسم همین منش است وزیر بنای آن را از همین امروز بریز.

                                                                                                        التماس دعا

 

از:ز- میراحمدی

 

#گام نخست16

نوشته شده توسطترنم گل 19ام خرداد, 1395

سید مهدی  مربی قرآن مسجد محله در گرمای مرداد سال 90  با نهایت تشنگی نگاهی به آب کرد

وفقط صورت را با مشتی آب جلا داد گمانم روزه بود چون سریع با گوشه چفیه آبهای روی محاسنش را خشک کرد وزیر لب گفت قربان لب تشنه ات یا حسین (ع) ناگاه  بی آنکه خود بخواهد قطره ای درشت اشک بسان عرق شرم از دیدگانش جاری شد. 

 

از:ز-میراحمدی

 

#گام نخست 9

نوشته شده توسطترنم گل 8ام خرداد, 1395

الهی رمضان مهمان عزیزم درراه است ومن بر ای آمدنش مهیّا نشده ام   ،

روزمرگی مرا احاطه کرده  تشویش همراهیم میکند ودلم درزرق ودنیا آب شده

 وروح درطلب دنیاخواهی کباب است یاریم کن که وقت تنگ است و  بی آنکه خودبخواهم به آخر وقت رسیده ام.

 

از:ز- میراحمدی

#طلبه _منتظر8

نوشته شده توسطترنم گل 4ام خرداد, 1395

برای شما شاید پیش آمده باشد که یک خوابی می بینید واز این رویاء  خیلی کیِف می کنید انگار خستگی

 یک سال از وجودتان می رود  وتا ساعتها از دغدغه وروزمرگی این دنیا رها شده  وگویا روی

 ابرها راه میروی ویادر ساحل دریا پرواز می کنید. آمدن حضرت مهدی شمه ای از این  است.

 

از:ز- میراحمدی

#گام نخست4

نوشته شده توسطترنم گل 27ام اردیبهشت, 1395

دوستی حقیقی شاخه گلی از مودت الهی است که به هرز نمی رود

وآسان به دست نمیآید بلگه مرارت بسیار دارد وتدبر فراوان می طلبد .

وانسان  راآنگونه آبدیده می کند که فقط خدا رامی بیند واز سویدای دل خدا خواهی را آرزو دارد.

 

باشد که اینگونه شوم :از :ز-میراحمدی

 

#طلبه _منتظر4

نوشته شده توسطترنم گل 27ام اردیبهشت, 1395

یعنی بخاطر او باورت را بیان کنی

برای او امر به معروف را به زبان طنز بیان کنی تا غربت پایان یابد

برای ظهورش اعتقادات را که بسان خاکستر داغ  است دردست نگه داری.

 

از:ز-میراحمدی

 

# طلبه _منتظر1

نوشته شده توسطترنم گل 27ام اردیبهشت, 1395

# طلبه _منتظر 1

منتظرآن است از نگاهش انتظار را بخوانی از صدایش استمداد ونیاز بشنوی

 از کلامش رعشه نبودن  منتَظر را به عمق جان  حس کنی  پس آیا ما منتظریم؟

 

از:ز- میراحمدی

گام نخست3

نوشته شده توسطترنم گل 26ام اردیبهشت, 1395


#طلبه _منتظر2

 

#عصر دلتنگی بسان غروب غمبار جمعه است که خود را به درودیوار می زنی تا خود را مشغول کنی اما نمی توانی

 با دوست وقو م خویش بیرون می روی تا تنها نباشی  اما تنهایی ظنز شاد میخوانی تا شاد باشی اما حُزنی قریب تو

 را احاطه کرده پس اندیشه کن که  این حُزن ازکجا آمده است؟ وبرای چه کس اینچنین غمگینی ؟

 

از:ز- میراحمدی

بخاطر علی اکبر

نوشته شده توسطترنم گل 26ام اردیبهشت, 1395

#ساعت یازده مش قاسم گوشی تلفن  را گرفته با خستگی تمام گفت این پسره هنوزخوابه ای زن همه اش تقصیر تو اِ بس که لی لی  به لا ی این بچه می ذاری و فکر نمیکنی من دیگر توان ندارم واز پس کارهای مغازه بر نمی آم 

بعد گوشی گذاشت ودستهارا به آسمان گرفت گفت  خدایابخاطر علی اکبر امام حسین پسرم را سر به راه کن .

از:ز-میراحمدی

گام نخست2

نوشته شده توسطترنم گل 26ام اردیبهشت, 1395

#خدا رحمت کند جلال آل احمد که کتاب خسی درمیقات رانوشت

این واژه بسیار پر معنی است  قدرتامل اندکی تفکر که آیا دراماکن مذهبی می رویم چکونه ایم خسی درمقیاتیم  یا کسی درمیقاتیم

منیّت با من نوعی چه کرده است آیا محرومم یا به بعضی افکار مجبور

یا انقدر مشق بندگی نکرده ام که دروادی سرخوشی از الطاف حضرت دوست به قارچ سمی غرور مسموم شده ام

اندکی تفکر لازم است….

 

از:ز-میراحمدی

چَشم یعنی و...

نوشته شده توسطترنم گل 25ام اردیبهشت, 1395

#ریاست محترم اداره به منشیش می گفت اگر آقای …گفت بامن کار دارد                                                                            بگو جلسه دارد تا پایین وقت ادارای طول می کشد منشی نگاهی معنی مکند بعد می گوید چَشم

این چَشم یعنی غضب الهی ،تمّردد ازفرما الهی و…

 

از:ز- میراحمدی

گام نخست1

نوشته شده توسطترنم گل 25ام اردیبهشت, 1395

#استاد ی فرمو د :هرشب بنوس ومن نمی دانستم چه بنویسم بعد یاد آمد که گفته بودند یک صفحه از ندانستم بنگار م ومن شروع کردم خدایا مگر میشود از ندانسته نگاشت  تکلیف مالا یطاق که نیست  پس میشود الهی شکر بسیار تو را که چشمی دادی که بنگرم گوشی دادی که بشنوم ودستی دادی  که با قلم روی کاغذ آورم  وذهنی دادی که با وجود دغدغه دنیا  یک کاسه کنم تا روایتگر عصر دلتنگی باشم پس مرا بخش که این همه لطف  رادرروزمرگی دنیا به دست فراموشی سپردم ومرا دریاب که به راه نسیان نروم.

 

از:ز-میراحمدی

صراحت بیان

نوشته شده توسطترنم گل 25ام اردیبهشت, 1395

صراحت بیان در کلام دوست وآشنا ویا استاد اگرچه  به کام من وتو شیرین نیست وگاهی تلخیش بر روح نیز رسوخ می کند اماحُسن بسیار دارداولش مانند تلخی لیمو است  ابتداءبسان گزی آب کرفس و…

اما بهانه ای خوب است برای اندیشیدن وتجربه نمودن

تلنگری است که بدانید اول راهی .

تنبّه ی است برای آگاهی ازاینکه نقطه سر خطی

نیم نگاهی است  به کلوله ات که باز نشری بیش نیست.

تفکری است که تو را بجای حرکت درفضا  با واقعیت وحقیت امر می رساند.

 

 

از:ز-میراحمدی

 

گوهری از شاخه ی طوبی

نوشته شده توسطترنم گل 23ام اردیبهشت, 1395

گهری از کلام امام حسین (ع)

نوشته شده توسطترنم گل 21ام اردیبهشت, 1395

آقای من

نوشته شده توسطترنم گل 20ام اردیبهشت, 1395

آقای من

تو بیا تاجهان در زیر علم سبز بندگی قدری نفس بکشد

وعبّودیت را به نظاره بنشیند.

از:ز- میراحمدی