« #عید_الله_اکبر#باران_یقین »

#برگ برنده_ بندگی

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مرداد, 1397

«بسمه تعالی »


«بسمه تعالی »

سپاس بیکران برحضرت رحمان که رحم ومهربانی را دستمایه ی انسان آخر الزمان ساخت تا دنیای

خود را بسازد وتوشه آخرت خویش را تجهیز نماید ودراین میان مهر مولای مهربانی را چون بارقه امید

برجانش نشاند شاید نهال دوستیش چون مصباح الهدی رخ نماید ونورش این معبرتاریک دنیا را

روشن نماید ومنش ولی نعمتمان آقا علی بن موسی الرضا (ع) را وسیله قرب الی الله ساخت تا

انسان آرمانی اسوه الهی را برای رهایی خود بکار بندند چرا که مومن بودن ومسلمان زیستن بسی

دشوار است وبا شعار به منصه ظهور   نخواهد رسید بلکه شعور دینی می خواهدوباور قلبی واین

درسایه سار گوش دادن به ده فرمان طلایی حضرتش شکل میگیرد وجامعه را به سوی ظهور آخرین

منجی رهنمون می سازد.نخست آنکه تا میتوانی مردم را شاد کن وغم از چهره خلق الله بشوی که

سرّ شادکامان قیامت همین است ودوم آنکه سکوت را طریق خودسازی خویش قرار ده زیرا سکوت

چون طلای ناب عیار وارزش انسان را بالامی برد حب ودوستی را زیاد میکند وراهنمای هرخیری

است سوم آنکه سوره حمد را بسیار بخوان ومفاهیمش را بکارگیرکه خیر دنیا وآخرت درآن خلاصه

شده است چهارم آنکه به روزی اندک خدا راضی باش که شکر نعمت برکت می آوردوخدا درمقابل

این منش به عمل کم توراضی میشود وبه فضلش آن رامی پذیردپنجم آنکه در صله رحم دوستان

وخویشان پیش قدم باش که گواه خوب بودن برای نزدیکان است .وششم آنکه به کسی که از خدا

نمی ترسد امید مبند چراکه او کرم را نمی شناسد و با تعهد ونجابت ناآشناست هفتم آنکه با

  احسان بسان دم وبازدم همراه باش زیرا خداوند قطره ای از احسان رادر روز باز پسین همچون کوه

احد بزرگ می نماید. هشتم آنکه حق الناس را رعایت کن چرا که بی مبالات درمورد حق مردم  از

دوستی حضرت محمد(ص) وآلش  بهره ای نمی برد .نهم آنکه از بخششی که پایانش خسران است

بپرهیزچرا که اسلام دین اعتدال است وباافراط وتفریط میانه ای ندارد.دهم آنکه در رفتار خود ریز بین

باش تا از تهمت مصون مانی وازاتهام سفیهان درامان باشی واگر این گونه رفتار کنی برگ برنده

بندگی را  به موهبت کلام مولای رئوف دریافت میکنی واین وارستگی از قیدهای دست وپا گیر

دنیاست.

 

التماس دعا :ز-میراحمدی

 

 


فرم در حال بارگذاری ...