« حقیقت پنهانشقایق ناب2 »

مرواریدغلطان 10

نوشته شده توسطترنم گل 18ام آبان, 1395

اینکه می بینی نشسته زینب است

ظلم دوران راشکسته زینب است

حامی نیلوفر هم نسترن

دامنش آغوش مهر یاسمن

گرد این باغ امامت آشکار

می نشاند مهر خود را بیشمار

گردسجادش بماند بیقراروبیقرار

زینتش شمع است واوپروانه وار

زمزمه دارد برای روزگار

دردبی دارو است  اما  ماندگار

هان مسلمانان چوطوفان گشته اید؟

نوش داور بعدحرمان گشته اید؟

 

تولیدی :ز-میراحمدی

8صفر1438


فرم در حال بارگذاری ...