جنس زلال

نوشته شده توسطترنم گل

به نام خدا

جنــــــــــــــس زلال

داد استاد توانمند این ندا

ناظرت باشد به هر لحظه خدا

ترکه مهرش عتابت می کند

وقت حرمان اوشتابت می کند

هان مسافر، عشق نافع درسفر

بی وجود عقل باشی درخطر

رهبر اقلیم جان را عقل دان

عشق بی تدبیر را از او ستان

عشق بی تدبیر چون عصیان کند

صاحبش را عاصی و حیران کند

گرتو خواهی رتبه انسان شوی

یا که نه، انسان زجنس جان شوی

کوچ کن ازخود به سوی جان خود

تا شوی آزاده از حرمان خود

گر تو خواهی باشی ازجنس زلال

از خودوجان تو سفر کن بی ملال

التماس دعا

تقدیم به سالکان الی الله که طی طریقشان عبادت الی الله است

اثر:ز.میراحمدی

#..._...

نوشته شده توسطترنم گل 14ام مهر, 1398

«بسمه تعالی »

سپاس بیکران برحضرت رحمان که رحم ومهربانی را دستمایه ی انسان آخر الزمان ساخت تا دنیای خود را بسازد وتوشه آخرت خویش را تجهیز نماید ودراین میان مهر مولای مهربانی را چون بارقه امیدبرجانش نشاند شاید نهال دوستیش چون مصباح الهدی رخ نماید ونورش این معبرتاریک دنیا راروشن نماید ومنش ولی نعمتمان آقا علی بن موسی الرضا (ع) را وسیله قرب الی الله ساخت تاانسان آرمانی اسوه الهی را برای رهایی خود بکار بندند چرا که مومن بودن ومسلمان زیستن بسی دشوار است وبا شعار به منصه ظهور   نخواهد رسید بلکه شعور دینی می خواهدوباور قلبی واین درسایه سار گوش دادن به ده فرمان طلایی حضرتش شکل میگیرد وجامعه را به سوی ظهور آخرین منجی رهنمون می سازد.نخست آنکه تا میتوانی مردم را شاد کن وغم از چهره خلق الله بشوی که سرّ شادکامان قیامت همین است ودوم آنکه سکوت را طریق خودسازی خویش قرار ده زیرا سکوت چون طلای ناب عیار وارزش انسان را بالامی برد حب ودوستی را زیاد میکند وراهنمای هرخیری است سوم آنکه سوره حمد را بسیار بخوان ومفاهیمش را بکارگیرکه خیر دنیا وآخرت درآن خلاصه شده است چهارم آنکه به روزی اندک خدا راضی باش که شکر نعمت برکت می آوردوخدا درمقابل این منش به عمل کم توراضی میشود وبه فضلش آن رامی پذیردپنجم آنکه در صله رحم دوستان وخویشان پیش قدم باش که گواه خوب بودن برای نزدیکان است .وششم آنکه به کسی که از خدانمی ترسد امید مبند چراکه او کرم را نمی شناسد و با تعهد ونجابت ناآشناست هفتم آنکه با  احسان بسان دم وبازدم همراه باش زیرا خداوند قطره ای از احسان رادر روز باز پسین همچون کوه احد بزرگ می نماید. هشتم آنکه حق الناس را رعایت کن چرا که بی مبالات درمورد حق مردم  ازدوستی حضرت محمد(ص) وآلش  بهره ای نمی برد .نهم آنکه از بخششی که پایانش خسران است بپرهیزچرا که اسلام دین اعتدال است وباافراط وتفریط میانه ای ندارد.دهم آنکه در رفتار خود ریز بین باش تا از تهمت مصون مانی وازاتهام سفیهان درامان باشی واگر این گونه رفتار کنی برگ برنده بندگی را  به موهبت کلام مولای رئوف دریافت میکنی واین وارستگی از قیدهای دست وپا گیردنیاست.

 التماس دعا

تولیدی:ز- میراحمدی

#هدف _خلقت

نوشته شده توسطترنم گل 13ام مهر, 1398

از آن هنگام که خداوند سبحان نسل بشر را درکره خاکی آفرید رحمت واسعه وحکمت بالغه اش اقتضاء کردکه انسانها را به صراط مستقیم هدایت کندتا سعادت آنها را پایه ریزی نمایدوبرای این مهم انبیاء را برگزید تا حجت را براهل زمین تمام نمایدودرپایان سلسله انبیاء نبی مکرمش را برای نوع بشر فرستاد تا در سایه هدایت پیامبر رحمت ،بندگان خود را به سعادت دنیا وآخرت برساند در این خصوص رسول اکرم(ص) رنجها کشیدن و مرارتها به جان خریدن وبعد از ایشان اوصیای او وامامان همام راه ایشان را ادامه دادن واز میان ایشان حضرت امام حسن مجتبی (ع) همای سعادتی برمردم بود همو که به گونه ای رفتار نمود که سایه روشن تزویر زمانه نتوانست او را به زانو درآوردچون که ایشان با غیرت علوی وهمت فاطمی تمام همّش را برای یکی شدن ویگانگی دولت اسلامی بنیان نهاد وبراساس اخلاق حسنی برتیره روزی زمان فائق آمد ودر آن غوغای فتنه هارفتار ومنش او نوشداروی شفابخش برای ملت اسلامی بودوبرمنبر ومحراب باسخنانش جامعه را به سوی  آرامش رهنمون شداما بدخواهان به طعنه او را اهل سازش خواندن اوچون پدرش با تمام وجود تیغ درچشم واستخوان درگلورا حس نموداو که خود چهره بی  بدیل دین بود درمقابل نابخردان با ادب هاشمی مردمان را به راه می آورد وپای سفره کرامتش می نشاند وآنقدرافراد را از خوان کریمانه اش متنعم می ساخت که خیر دنیا وآخرت بدرقه راهشان می شد رفتار ومنشش به گونه ای بود که اگر کسی چشمان حقیقت بین داشت  می توانست بر زورق دیانت نشیند وبه ساحل سربلندی برسد.ولی وای بر مردمی  که یا دیر به مقصود می رسند ویامقصدنهایی  رانیمه رها می کنند وبه زر وزور دلخوش و وابسته به دنیای واهی می شوندودنیا را برآخرتشان ترجیح می دهند  وامام بر حق را درمیدان جنگ   به صلح ناخواسته مجبور می کنند  این رفتار است که باعث می شودامام در تنهایی رها شودوهمین تفکر و اندیشه های زنگ زده است که مسمومیت درعین  مظلومیت برای امام رقم می زند پس وای براین اندیشه وافکار.

 التماس دعا

تولیدی :ز-میراحمدی

 

#رهبر_دینی

نوشته شده توسطترنم گل 7ام مهر, 1398

«بسمه تعالی»

وجود رهبر برای پیش برد اهداف اسلامی یک فرض مسلّمی است که برای نیل به مقصود الهی ومقصد نهایی راه را هموار

می نمائید. از آنجاکه اسلام یک مقوله جهانی به حساب می اید رهبری که می خواهد به جامعه صبغه اسلامی بدهد

بایدبگونه ای طی طریق نمایدکه درپیچ وخم عصرها ونسلها دستخوش انحراف وچالش نگرددوالا بجای راه رستگاری به

فناءرفته لذاتبیین جایگاه رفیع رهبر دینی برنوع بشر لازم وضروری می باشد وبرای این منظورباید به شخصیت رفیع وامام

صاحب خصالی که بذر وجودش در سرچشمه زلال معارف ناب محمدی (ص) شکل گرفته نظر نماید واز نهال اصیلی که در

خانه علوی روئیده تلاش را بیاموزد واز منش راستین کسیکه به حقیقت وصدق رسیده به خلوص نیت برسدوازمیوه

خداخواهی که دردامن فاطمی به گل نشسته بهره مند گرددوازثمره یه انسان وارسته ای که صبوران عالم را به نظاره رسانده

تناول کند وازکسی که خوبان دنیا را به حُسن مرامش به مدح وثنا فراخوانده است الگو گیری نمایدآری حضرت حسن بن

علی (ع) را می گویم. همان شخصیت ارزنده ای که جود وکرمش آیت ونشانه برسخاوتمندان دنیاست و کرامتش اساس

اخلاق حسنی ست و منشش برگرفته ازطریق رسالت و مکتب آموز کلاس امامت است .باید درس آموزی نمودودرچنین

روش ،منشی مشق نمود را تا بتواندحتی با دست خالی وبادیدالهی جامعه را به سوی سعادت وصیانت رهنمون باشیم

همان رفتاری که معمار کبیر انقلاب (ره) با تلمذ از این مکتب خدایی برایمان به ودیعه گذاشت وودر سایه سار شاگرد

خلافش مقام معظم رهبری طی طریق می نمائیم ودرایام بزرگداشت دفاع مقدس به حمد الله بیدی نیستیم که با هر بادی

بلرزیم.


تولیدی : ترنم گل

#ب_ یعنی بندگی

نوشته شده توسطترنم گل 20ام خرداد, 1398

هان ای دوست طلوع وغروب افلاک برمحور تعظیم است وذره ،ذره کائنات برحول تکریم میگردد وثانیه ،ثانیه های زمان برای حضرت آدم بنا شده تا او نیز برمناره ایمان ندای ربنا سردهدوجذبه های ربوی اورا به سوی خود خواندوذکریارب ،یارب او را  به عرش رساندچرا که راز آفرینش بربندگی است وآنچه که به زندگی معنا وجهت می بخشد آن است که انسان بسان قطره ی به دریای بی پایان ازلی بپیوندد تا شولای عبدصالح بودن برقامتش راست شودواین مهم میسورنخواهد بودمگر انکه انسان خدا رادرهمه احوال ببیند وذات ازلی را همیشه ناظر وحاضر بداند وخدا خواهی، خداجوی براعمال ورفتارش صحه گذارد واین همان مرز شناخت است واقیانوس بی پایان من عرف نفسه درآن حیطه است که انسان به بینشی می رسد که زمین وزمان رادرقلمروذات قدرت لم یزلی میداند وکار رفتارش لحظه به لحظه او را به ذات باری تعالی نزدیک می سازد اینجاست که آیت حق بودن ونشانه خدا شدن دروجودش رسوخ میکند وآنجاست که منش ورفتارش وکرداروگفتارش وصل به چشمه ی میشود که با جاودانگی انسی دیرینه داردوازکلامش دُرّوگوهر می باردودرساحل بی انتهای عزت وبزرگیش می توان خدا دید واین همان بندگی و معنای حقیقی زندگی  است ودرسایه سار این بندگی است که می توان درمیدان مجاهدت با نفس پیروز مندانه عمل نمود وهم خود رابه سپر نفس مطمئنه مجهز ساخت وهم جامعه جهانی را  به این سمت وسوی سوق دادواین همان عید رهایی، عید آزاد سازی انسان از نفس اماره وچنگ زدن به حبل  الله المیتن است

تولیدی:از  ز-میراحمدی

 

 

#فصل _نوشدن

نوشته شده توسطترنم گل 18ام فروردین, 1398

بهار فصل نوشدن، بهار رویش وجوش فصل آب شدن فسردگی ها ،زمان تحول ودوره بازبینی خود است هنگام آن است که روش ومنش خود را به محک دیانت سنجید تا بتوان نو به نو شدن را به بهار ایمان حقیقی گره نمود ماکه ازآمدن بهار این قدر خرسندیم ورستاخیز طبیعت را مبارک می دانیم ازآمدن بهارجانها نور دل ودیده مومنین چه خواهیم کرد اوکه آمدنش نوید گلستان است ،گلشن روان دراین بوستان وحضورش هفت سین هفتاد بند مولا علی (ع) است وظهورش  برکت بی شائبه ی خوان ازلی است با وجود منورش یک قطره علم امروز هفتاد بطنش آشکار می گردد راه هر مشکلی عیان میشود دست درازی برچیده وحرص وآز ازآدم البشر رخت می بندد وهرکسی به قدرنیاز از هم نوع کمک می خواهد پس وبه جای نشستن درافق انتظار باید زمینه ظهور آقا را میسر نمود چرا که بشریت تشنه معارف ناب ازلی است وجهان در انتظار عدالت خورشید عالم تاب لحظه شماری می کند وزمانه تاب این همه نامرادی را ندارد وبرای همین روز به روز رو به سوی یکی شدن ووحدت رویه گام برمی دارد پس باید من وتو بپاخیزیم وهمراه با بهار طبیعت وجنب وجوش زمین گردونه دل را برمحور عقلانیت بچرخانیم تا آب حیات بخش دین باوری برآسیاب بندگی حرکت کند واز این موهبت بزرگ وکوچکمان متنعم شود واز این شبنم صبحگاهی گل حضورش شگفته گردد. وازآنجا که دنیا واهی چون گشتی لرزان بی تنش نیست وبرای رسیدن به این مهم باید چراغ راه وکورسوی نجات داشت تا مقصد رهایی ومقصود نهایی مشخص باشد واین جز به درایت معلمان فرهیخته واستادان کارآموخته ممکن نخواهد بود معلمی که چون راهبری دانا دست تو را بگیرد وبرکرسی ارادت نشاند مدرسی که چشمه ساراندیشه ات را به اندیشه نویسندگان صاحب نظری چون شهید مطهری پیوند دهد .تا از نفس حقش شالوده اعتقادمان راراسخ گردندوبذر ایمان برای نسلهای بعدی وبعدی چون ودیعه ای گرانبها بماند .

انشاءالله

تولیدی : زهره بیگم میراحمدی